Bir Eş Değiştirme Röpörtajı

Bir Eş Değiştirme Röpörtajı
“Rahats?zl?k veren çiftler hemen elenir”

10 y?ll?k evli ve çocuklu çift Türkiye’deki swinger (e? de?i?tirme) ortam?n? anlatt?: “Tan?d???m?z 1200 swinger çift var. Birbirimize tavsiye ederek yeni çiftlerle tan???yoruz. Evli, çocuklu, normal insanlar?z. Sap?k de?iliz. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden hemen elenir”

EL?F KORAP

Onlar? ikna etmek tam iki ay sürdü. Melih (35) ve Merve D. (32) 10 y?ll?k evli bir çift. Yedi y?ld?r ise swinger (e? de?i?tirme) ya?am tarz?n? sürdürüyorlar.
Türkiye’de 1500’ün üzerinde swinger çift oldu?unu ve bu çiftlerin birbirleriyle devaml? irtibat halinde bulunduklar?n?, tavsiye usulüyle yeni insanlarla tan??t?klar?n? duymu?tum. Yani bilmedi?imiz gizli bir örgütlenme vard? Türkiye’de. Kötü anlamda söylemiyorum. Hakl? olarak gizli. Çünkü pek ço?u i? güç ve de çoluk çocuk sahibi, içimizden insanlar. Hangisi ç?k?p da böyle bir ?eyi aç?klamaya cesaret edebilir ki… Onlara ula?mak zor olmad? asl?nda. Pek çok swinger çiftle ba?lant?ya geçtim. Ama tahmin edebilece?iniz gibi röportaj talebini hep geri çevirdiler. Ama haklar?n? da yememeli. Her gitti?im çift taraf?ndan ba?ka çiftlerle tan??t?r?ld?m. Reddeden “Bir de ?una sorun” diyordu. Sonunda Merve ve Melih D. ile tan??t?r?ld?m. Önce elbette onlar da kabul etmediler röportaj?. Gizli kamera endi?esi ta??yorlard?. “Milliyet için röportaj yapaca??z. Kamerayla ne i?imiz var?” desem de ikna etmem iki ay sürdü. Sonunda onlar fotomuhabiri arkada??m Bünyamin (Aygün) ve benden, tabii biz de onlardan korka korka bulu?tuk. Asl?nda bu kar??l?kl? korkma durumu da iyiye i?aretti. Yani en az?ndan herkes birbirinden korktu?una göre, ortada kötü niyetli birileri yoktu. Özetle, gencecik, iki çocuk sahibi bir çift büyük bir cesaret örne?i göstererek Türkiye’deki swinger ortam?n? anlatt?lar.
Ne onlar?n ne de röportaj? yapanlar olarak bizim amac?m?z böyle bir ya?am tarz?n? tavsiye etmek ya da yermekti. Türkiye gibi bir ülkede hiç de az?msanamayacak say?da insan bunu ya??yorsa, bunun nas?l bir ya?am tarz? oldu?unu, Türkiye’de nelerin de?i?ti?ini, nelerin ya?and???n? görmekti istedi?imiz. Swinger nedir, nas?l bulu?urlar, aldatmak onlar için ne anlama geliyor, bir Türk erke?i nas?l olur da kar?s?n? k?skanmaz gibi sorulara yan?t bulmakt?…

Önce, kimsiniz siz? Ne i? yapars?n?z, kaç y?ld?r evlisiniz…
Melih D.: Ben 35 ya??nday?m. Kar?m 32. 10 y?ll?k evliyiz. Üniversite y?llar?ndan dört y?ll?k bir beraberli?imiz vard?. Biri sekiz, biri dört ya??nda iki tapt???m?z çocu?umuz var. Bu arada ben turizmciyim. Turlar düzenliyorum. Merve de özel bir ?irkette çal???yor. S?radan insanlar?z i?te. Yeter mi?

Yeter. Swinger olmak ne anlama geliyor? Bu sapk?nl?k m?, sap?kl?k m?, bir fantezi mi, nedir?
Melih D.: Evli çiftlerin e?lerini de?i?tirmesi diyebiliriz. Bunun bir ya?am tarz? oldu?unu dü?ünüyorum.

“Kocam e? de?i?tirelim deyince ?ok geçirdim, beni deniyor sand?m”
Siz nas?l swinger oldunuz?
Melih D.: Evlili?imizin üçüncü y?l?nday?z. Yani yedi y?l? devirmi?iz swinger olarak. O s?ralar cinsel hayat?m?z monotonla?m??. Özellikle de o?lumuzun do?umundan sonra… ??im gere?i interneti çok kullan?yorum. Biraz da aray?? içindeyim. Sohbet odalar?na giriyorum. Orada swinger çiftlerle kar??la??yorum. Ve bu ya?am tarz?n?n ne oldu?unu ö?reniyorum. Bir y?l boyunca da e?imden gizli bu çiftlerle konu?uyorum.

Kafan?zda bunu ya?ama fikri var m??
Melih D.: Önceleri yok. Ama sohbet ettikçe daha s?cak bakmaya ba?l?yorum. Yine de kar?ma açam?yorum.

Merve D.: Açamaz çünkü o zamana kadar a??r? derecede k?skanç bir adam. ??e mini etekle, hatta dar pantolonla gitmeme bile katlanam?yor.

Eee…
Melih D.: Bir y?l?n sonunda art?k bu iste?imi kar?ma açmaya karar veriyorum. Bununla ilgili bir CD al?yorum ve bunu e?imle birlikte izliyoruz. Bu bizim için dönüm noktas?. Konuyu aç?yorum. “?nternette böyle bir ?ey var, ara?t?rd?m, evli çiftler aras?nda e? de?i?imi oldu?unu duydum. Böyle bir deneyim ya?ayal?m m??” diye soruyorum. Ve çok büyük bir tepki geliyor.

Merve D.: ?lk etapta “Böyle bir ?ey olamaz. Benim akl?m, mant???m bunu alm?yor” dedim. Bir yandan da acaba beni mi deniyor diye dü?ünüyorum. Bu kadar k?skanç bir adam, aman Allah?m bana e? de?i?tirelim teklifinde bulunuyor. ?lk ya?ad???m ?oktu tabii ki.

Ya sonra?
Melih D.: E?imin böyle bir deneyim ya?amay? istemesi için bir y?l daha geçiyor.

Merve D.: ?lk ?oku atlatt?ktan sonra uzun süre bunu dü?ündüm. ?nsan tereddüt ediyor. Türk kad?n?n?n yeti?tirilme tarz?nda e?inizle böyle bir payla??m yok çünkü. Ama internette di?er çiftlerle konu?tuktan, tecrübelerini dinledikten sonra bunu istedi?ime karar verdim.

Peki, ya ilk deneyim?
Merve D.: Ben kabul edince aray??a ba?lad?k. ?nternette çiftlerle konu?tuk. ?lanlar b?rakt?k. ?çlerinden bize en uygun olan?n? seçtik. Birbirimizi web kameras? arac?l???yla bilgisayar ekran?nda görmü? ve be?enmi?tik. Bir ay telefonla konu?tuk. Sonunda bulu?maya karar verdik.

Ne hissettiniz?
Merve D.: Bulu?tu?umuzda m?? Korktuk! ?lk kez böyle bir ?ey ya??yoruz. Çok heyecanl?yd?k. Oturduk, kahve içtik. Güzel bir diyalog olu?tu aram?zda. Kar??n?zdakinden elektrik al?yorsan?z, bunu belirtiyorsunuz. Ama illa olacak diye bir ?ey yok. Hiç kimseyle konu?amayaca??m?z ?eyleri payla?t?k. Cinselli?e bak??lar?m?z?, nelerden ho?land???m?z?, cinsel isteklerimizi anlatt?k. Daha sonra kad?nlar aras?nda bir diyalog kuruldu. Bir gün açt?m telefonu. “Art?k olacaksa olsun. Ne yapal?m, yapal?m m? yapmayal?m m??” diye sordum. “Sen nas?l dü?ünüyorsun?” dedim. “Olumlu” dedi. “E?imden elektrik ald?n m??” diye sordum. “Evet ald?m” dedi. Ben de ald?m. “Tamam, nas?l ya?ayal?m?” dedi. Nerede olsun diye konu?tuk. Yer konusu çok önemli. Ev ortam? olmuyor. Çünkü aile ortam?ndas?n. Çocuklar var.

Otelde bulu?tunuz yani…
Merve D.: Evet. Bir otelde ayr? ayr? odalar tutuldu. Sonra ayn? odada bir araya geldik. Yemek yedik, içki içtik. Alkol cesaret verici tabii. Saatler ilerledikçe zaten e?ler aras?nda bir heyecan ve yak?nla?ma ba?l?yor. E?ler önce kendi e?leriyle beraber oluyor. Daha sonra çiftler kar???yor. ?nan?lmaz bir atmosfer var.

Sabah oldu?unda pi?manl?k var m?yd??
Merve D.: Pi?manl?k, hay?r duymad?m. Zaten biz bir karar alm??t?k. O ortamdan sonra bir süre bu konuyu konu?mayacakt?k. Hiçbir ?ey olmam?? gibi davrand?k.

Evli olmak ?art m?d?r e? de?i?tirmek için?
Merve D.: Evet. Bu sadece bizim talebimiz de?il, Türkiye’deki swinger çiftlerin büyük k?sm?n?n ön ?art?. Çünkü sen evlisin ve kar??ndakinden de bunu bekliyorsun.

Melih D.: Evli olmas? önemli çünkü gizlilik ?art. Türkiye’de baz? tabular y?k?lmam?? durumda. Ortak tan?d?klar?n ya da ba?ka çiftlerin referans? olmadan böyle bir deneyim mümkün olmuyor. Zaten Türkiye’de ço?u swinger çift birbirini tan?r. Olumsuz bir ?ey olursa hemen duyulur. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden bir çift bu i?i yapmaya devam edemez. Hemen elenir. Dü?ünün ki siz evlisiniz. E?inizle bu payla??m? ya??yorsunuz. Adam evli de?il. Parayla bir hayat kad?n?n? al?p gelebilir. Siz onunla e?inizi payla??yorsunuz. Yar?n öbür gün sizi tehdit edebilir. Ayr?ca sa?l?k yönünden de çok tehlikeli. Gerçi çiftler ço?unlukla kondom kullan?yor. Yani “Türk’e bir ?ey olmaz” dü?üncesi swinger ortam?nda geçerli de?il.

Çiftler aras?nda gizli bir anla?ma m? var? Ya iki ki?i aras?nda a?k ba?larsa?
Merve D.: Bu ortamda duygusall?k körelmi? olacak. Sadece kendi e?inle aranda olabilir. Sadece o olay yatakta olup bitecek. Bu ili?kinin normal ya?ant?na yans?mamas? gerek. Çocuklar?n?z, belli bir sosyal statünüz var. Herkesin orada olu? nedenini bilmesi gerek.

“Kocas? zorlay?nca sinir krizi geçiren kad?nlar var”
?yi de siz de bir Türk erke?isiniz. Pek çoklar? gibi kar?n?z? namusunuz olarak alg?laman?z dikte edilerek büyüdünüz. Nas?l olup da kar?n?z? k?skanm?yorsunuz?
Melih D.: Hakl?s?n?z. Öyle bir ülkede ya??yoruz ki, bir tarafta töre cinayetleri, bir tarafta ba?ka hayatlar ya?ayan insanlar. ?ki kültürü birden ya??yoruz bu ülkede san?r?m. Bunlar? ya?ayanlar da ayn? topra??n insanlar?. ?lk konu?tu?um çiftlerden biri ?unu söyledi: “E?inle birlikteyken i?yerinde gördü?ün güzel bir kad?n? dü?ünüyor musun?” “Evet”ti yan?t?m. “??te aldatma budur” dedi. Sonra bunu dü?ündüm.

Yani aldatma kavram?na bak???n?z m? de?i?ti?
Melih D.: Evet. Kafada ba?kas?n? arzulamak aldatmak bana göre. E?inle ortak bir payla??m ya?amak de?il. Bu deneyimi ya?ad?ktan sonra kar??mdaki insan? birinin mal? de?il de kendinden sorumlu bir birey olarak kabul ettim san?r?m. K?skançl???m? kontrol etmeyi ö?rendim. Ayn? ?ey kad?n için de geçerli. Swinger olmak kad?n?n kendini bulmas? demek bana göre. Cinsel aç?dan bask? alt?nda yeti?mi? kad?n böyle bir ortamda cinselli?ini s?n?rs?z ya?ayabiliyor ve özgürle?iyor.

Merve D.: Esk**en kad?nl???m?n fark?nda de?ildim. Bu bir gerçek. Ama ?imdi öyle de?il. Be?enildi?imi gördüm. Erkeklerin beni be?endiklerini, benimle olmak istediklerini fark ettim. Aldatmak bence dürüst olmamak. Swinger ortam?nda bir ?ey ya?anacaksa birlikte ya??yorsun. Görü?lerimiz çok de?i?ti. Bu olay? ister ayr? ayr? ortamlarda e? de?i?tirerek, ister ayn? ortamda beraber ya?ayabiliyorsunuz. Ama biz ayr? ayr? olmas?na s?cak bakm?yoruz. Zaten e?inin neler hissetti?ini görmek için bu ortama giriyorsun. Ayr? odalarda olursa bu bir tür aldatma bence.

Melih D.: Biz duygusal doyumu, grup seks yaparak kar?? çiftte de?il, cinsel fantezilerimizi payla?arak birbirimizde buluyoruz.

Swinger çiftler birbirlerine internet d???nda nas?l ula??yor?
Melih D.: Söyledi?im gibi tavsiyeyle. Daha önce beraber oldu?unuz bir çiftten ho?land?ysan?z bu tekrarlan?yor. Veya üçüncü bir çift bulunuyor. Veyahut senin daha önce beraber oldu?un bir çifti onlarla da tan??t?rabiliyorsun. Onlar ho?lan?rsa görü?ebiliyorlar. Ya da diyelim üçüncü çifti siz be?enmediniz ama kar?? taraf be?endi. Onlar dört ki?i onu ya?ayabilir, siz de onlar? izleyebilirsiniz.

Kad?n?n rolü nedir böyle bir ortamda?
Merve D.: Belirleyici olan kad?nd?r. Kad?n istemezse böyle bir ortama girmen mümkün de?il. Zaten son a?amada ileti?imi kad?nlar kuruyor, kad?nlar karar veriyor, anla??yor, her ?eyi belirliyor. Kad?n?n di?er taraf? be?enmesi çok önemli.

Kocas?n?n zoruyla böyle bir ili?kiye giren kad?nlar da var m??
Merve D.: Ben görmedim ama bir araya geldikten sonra sevi?me ba?lad???nda sinir kirizi geçiren kad?nlar olmu?. ?çi yana yana giren kad?nlar da vard?r. Belli ki e?lerinin zoruyla ya da beni b?rak?r korkusuyla gelmi?ler. Bunlar? duyuyoruz.

Evlilikleri bitenler de oluyordur bu yüzden herhalde…
Böyle bir payla??m çiftlerin birbirlerine daha fazla ba?lanmas?na neden olabildi?i gibi bu yüzden bo?ananlar da oluyor. Mesela kad?n istemiyorsa, kocas?n?n zoruyla ya da onu kaybetmek korkusuyla geliyorsa, onlar?n evlili?i bu deneyimden sonra tamamen bitiyor. Çevremizde ili?kisi bu yüzden bitenler var. Ama evliliklerini kurtaranlar? da gördük. Biz kimseye gidip bunu deneyin, yap?n demiyoruz. Özellikle de ili?kisi oturmam??, yeni evli, birbirini iyi tan?mayan insanlar bunu denememeli.

“Kar?m? payla??yorum diyebilmek zor”
Türkiye’de bire bir tan??t???n?z kaç swinger çift var?
Melih D.: Türkiye’de birbirlerini tan?yan, haberle?en 1500-1600 çift var. Biz kar? koca yedi y?lda bu çiftlerden 1200’üyle tan??t?k. Tabii ili?ki ya?ad?k anlam?nda söylemiyorum. Tan??t?k. Zaten ço?uyla konu?ursunuz ama hepsiyle yata?a gitmezsiniz. Her tür insan var bu 1200 çift aras?nda. Doktoru da, avukat? da, ev han?m? da…

Çevrenizde swinger oldu?unuzu bilen var m??
Melih D.: Hay?r yok. Böyle bir ?ey mümkün de?il. Çevremizde normal ya?ant?m?za devam ediyoruz. Belki de swinger oldu?unu bilmedi?imiz dostlar?m?z da vard?r! Bir arkada??m?z?n ba??na geldi bu. Swinger çiftlerden biriyle internette uzun süre yaz???yor ve sonunda bulu?uyorlar. Bak?yorlar ki adam arkada??m?n patronu. Çok büyük bir ?a?k?nl?k ya??yorlar. Ve sohbet ediyorlar. Ama bir birliktelik ya?anm?yor.

Merve D.: Yabanc?larla bunu payla?mak çok daha rahat.

Melih D.: Bir erkek için e? de?i?tirdi?ini itiraf etmek daha zor. Çünkü do?u?tan erke?e sahiplenmek ö?retilmi?. “Kar?m? payla??yorum” diyebilmek zor. Otomatikman “Ben yetersiz miyim?” diye dü?ünebilir insan.

Siz dü?ündünüz mü bunu?
Melih D.: Hay?r. Ben kendim istedi?im için olmad?.

Bulu?maya giderken ne giyersiniz? Özel bir haz?rl?k olur mu?
Merve D.: Tabii. Yeni yeni fantezi iç çama??rlar? al?n?yor. Haz?rlan?l?yor.

Pazar donuyla kar??n?za ç?kan olmuyor mu yani!
Merve D.: Oluyor tabii! Ama benim için böyle bir ?eyi gördü?üm anda biter! ?stemem. Özen göstermek önemli. Bir de tabii temizlik çok önemli.

Ya? k?stas?n?z var m??
Melih D.: Yok.

60 ya??nda da olabilir mi yani?
Melih D.: Olabilir. O andaki elektri?i yeterli. Öyle bir s?n?r yok. Tabii seçenler çok. Bu ki?isel diye dü?ünüyorum. Bizim öyle bir kayg?m?z yok.

ALINTIDIR

sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz

sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz

Merhaba size 1 ay önce ba??mdan geçen ya?arken çok zevk ald???m bir
olay? anlatmak istiyorum.ben 32 ya??nda 185 boy 90 kg bak?ml? ve atletik
vucuda sahip kendi i?i olan bekar ya?ayan biriyim.Havalar iyice ?s?nmaya
ba?lad??? için sahil kenar?ndaki k.kumladaki yazl???mda kalmaya
ba?lam??t?m.

(Ben bursada ya??yorum) olay?n gerçekle?ti?i gün ayn? siteden beraber
gidip geldi?im arkada??m kenan ? almaya i?yerine gitmi?tim.kenan?n
i?yerine gitti?imde kenan yoktu ama e?i hande ordayd?.handeyle
selamla?t?ktan sonra hande kenan ?n geç gelece?ini kendisininde bursa da i?leri
oldu?u için geldi?ini ama k.kumlaya gitmenin zor oldu?u bildi?i için buraya
geldi?ini kendisinin benimle gelmesinde sak?nca olup olmad???n?
sordu.bence sorun yok sen nezaman istersen ozaman gideriz dedim .

Bende haz?rlan ozaman ç?kal?m dedi?imde ben haz?r?m hadi gidelim
dedi.hande önümden ç?kt?.merdivenlerden inerken hande nin kalçalar?na gözüm
tak?ld?.muhte?em görünüyordu..önümde k?r?tarak merdivenlerden indik
caddeye ç?kt?k handeye sen 5 dakika bekle ben arabay? otoparktan al?p
geliyorum dedim.bir?ey demeden ba??yla onaylad?.Ben geldi?imde hande ne
kadar hovarda var bursada dedi.hay?rd?r ne olduki dedim.sen gelinceye kadar
herkes korna çald?.

Bende normaldir günde kaç kez bu kadar güzel bayan görüyorlarki
dedim.hande gülümsedi ben okadar güzelmiyimki bak?yorlar dedi tabiki güzelsin
güzel olmasan bu kadar insan neden sana talip olsun ki dedim.Hande
keyifli bir ?ekilde talip olsalar ne olurki hiç birini tan?m?yorumki dedi.o
an akl?mda ?imsekler çakt?.sen kendine talip ar?yorsan benide s?raya
yaz dedim oda olmaz öyle ?ey sen benim e?imin arkada??s?n dedi..benim
biraz can?m s?k?ld? zaten trafikte çok yava? ilerliyordu.ama handeyi
kafalamay? kafama koymu?tum..

Hande benim çekirgede küçük bir i?im var oraya gidelim hallettikten
sonra döneriz dedim.oda ok zaten kenan da geç gelecek sorun olmaz
dedi…çekirgede tekel bayi olan arka??ma u?rad?m asl?nda i?im yoktu.sadece
handeye içki içermek istedi?im için bu yalan? uydurmu?tum. 3\’er tane bira
ald?m. arabaya döndüm hande hani i?in vard? içki alm??s?n dedi bende
arkada??m ikram etti yazl?kta

balkonda içersin diye yalan?m? devam ettirdim.handeye dedimki bu
biralar? bursa manzaras?na kar?? içmek istermisin biz gidinceye kadar biralar
?s?nacak ziyan olacak dedim..hande ba?ta olmaz kenan ararsa ne derim
dedi.Sen içme ozaman bende yolda giderken içerim dedim biray? açt?m
biradan büyükçe bir yudum ald?m hande hadi da? yoluna ç?k özendim içelim
biralar? dedi

(handenin alkole kar?? zay?f oldu?unu biliyordum özellikle bu yolu
tercih ettim) ba?arm??t?m içkiyi seviyordu ama çabuk kafay? buluyordu.Da?
yolunda uygun bir yer bulduktan sonra araban?n içinde içmeye ba?lad?k
hande ilk biray? bitirdikten sonra çak?r keyif oldu.2nci biradan sonra da
nakavt koltukta bana do?ru kayk?ld?.ba??m dönüyor bira çarpt? beni
dedi.bende ozaman arka koltu?a

geçelim biraz uzan kendine gelirsin dedim.arka koltukta ba??n? kuca??ma
koydu yüzü araban?n tavan?na bak?yor gözleri kapal?yd?..çok geçmeden
handeye kur yapmaya ba?lad?m.saçlar?n? ok?uyordum.handeye çok güzelsin
kenan çok ?ansl? gibilerden sözler ediyordum.hande gözlerini açarak
gerçekten güzelmiyim beni be?eniyormusun dedi handeye güzel dememek mümkün
de?il zaten

26 ya??nda 175 boy.iri gögüsler dolgun kalçalarla muhte?em bir
güzelli?i vard?.i?i dahada ileriye götürerek parma??m? dudaklar?nda gezdirmeye
ba?lad?m hande çok direnmedi.dudaklar?n? aralayarak dilinin ucuyla
parma??m? yalamaya ba?lad? bende yava?ça parma??m? a?z?ndan içeri
itiyordum.parma??m?n hepsini yalamaya ba?lam??t? hande parma??m? yalad?kça
benimk**e dimdik olmu?tu.

Hande gözlerini açt? gerçe?ini yalamak istiyorum hadi ç?kar dedi
çabucak pantolunum beraber donumuda dizlerime kadar s?y?rd?m.hande
do?ruldu?unda benim 22 lik kar??s?nda dimdik duruyordu.hande bu ne böyle kenan
bunu görse kendi sikini keser atar dedi (kenan?n ki 13 cm mi?) h?zla
yalamaya ba?lad? hande yalad?kça ben zevkten ç?ld?r?yordum yara??m?n
tamam?n? a?z?na al?yor diliyle

boydan boya yara??m?n gövdesini yal?yordu.ben gelmek üzereydim
geliyorum dedi?imde yara??m?n tamam?n? ald?..hayk?rarak a?z?na bo?ald?m..bütün
döllerimi yutmu?tu..yara??m? serbest b?rakt???nda p?r?l p?r?l hala
sertti.hande seninle i?im daha bitmedi ?imdi s?ra sende hadi bakal?m dedi.

Koltu?a s?rt üstü uzand?m hande boy elbisesini beline toplad? içinde
kulot yoktu am?n? a?z?ma dayad? hadi erke?im yala dedi?inde handenin am?
s?r?ls?klamd?.dilimle am?n?n derinliklerine giriyor handeyi
ç?ld?rt?yordum hadi içime gir yeter art?k dedi.koltukta do?rulduk hande
bacaklar?n? açarak am?n? sikime do?ru hedefledi yara??m yava? yava? handenin
am?n?n derinliklerinde yol almaya ba?lad???nda

am? darl??? can?m? yak?yordu hande am?na yara??m girdikçe ac?yor yava?
demesine ra?men yara??m?n tamam?n? alm??t?. hande üzerimde oturup
kalkt?kça zevk ç??l?klar? at?yordu yakla??k 10 dak içinde gidip geldim hande
bu esnada 2 kere bo?alm??t?.bende gelmek üzereydim geliyorum dedi?imde
hande üzerimden kalk?ncaya kadar handenin içine ç?lg?nlar gibi
bo?ald?m..

hande de olan oldu diyerek yara??m? b?rakmad? döllerimin hepsini am?n?n
içine hapsetti öylece 1-2 dakika kald?k saat iyice geç olmu?tu.yola
ç?kmak üzere toparland?k.hande ön koltu?a oturdu?unda dudaklar?ma yap???p
uzun uzun öptü çok güzeldi.sende böyle bir yarak oldu?unu bilseydim
daha önce siktirirdim sana bundan böyle benim erke?im sensin dedi bende
keyiflenmi?tim.

Arabay? çal??t?r?rken hande nin tlf çald? arayan kenand?.hande tlf
kapatt? gece 2-3 gibi gelece?ini merak etmesin diye arad???n? söyledi.iyi
bir haberdi yolumuz uzundu.?ehir merkezinde ç?kt?ktan sonra hande elini
yara??m?n üzerine elini koydu yalamak istiyorum hadi ç?kar dedi benim
için sorun yoktu benim silah?örü serbest b?rakt?m hava karanl?k ve yol
?ehirler aras? yol oldu?u için

problem olmazd?..hande yara??m? vantuz gibi emiyor çok uzun sürmeden
dimdik olmu?tu.hande yalad?kça ben iyice zevke geliyordum.bacaklar?m
kas?lmaya ba?lam??t? k?sa zamanda 3ncü kez bo?almak üzereydim.gözlerim
kaymaya ba?lad?..araban?n kontrolunu kaybetmek üzereydim.yava?ça en sa?
seride geçtim durmamla handenin a?z?na bo?ald?m yine döllerimin hiçbirini
kaç?rmadan

yalay?p yuttu.gülümseyerek bakt?.dudaklar?ma öpücük kondurdu
toparland?m tam yola koyulduk handenin tlf çald? kenan ar?yordu i?inin erken
bitti?i 15 dak sonra yola ç?kaca??n? söyledi..bizi tela? ald? daha bi dünya
yol vard? aceleyle gaza bast?m kumlaya girdik hemen evlerimize
girdik.ucuz atlatm??t?k.

Yakla??k 15 dak.sonra kenan?n geldi?ini duydum.dairelerimiz
kar??l?kl?yd?.saat 1.30 civar? yatmak üzereydim.tlf numa msj geldi mesajda kenan
çok yorgunmu? yat?p uyumu? kap?y? aç?k b?rak gelece?im haz?rlan diye
bende ok diye cevap verdim.dairenin kap?s?n? aç?k b?rak?p salonun
???klar?n? söndürüp ç?r?lç?plak bir ?ekilde handeyi beklemeye
ba?lad?m..beklerkende bo? durmad?m yara??m?

haz?r hale getirdim yara??m? vazelinledim.kar?? dairenin kap?s?n?n
aç?ld???n? duydum.kap?n?n arkas?na sakland?m hande içeri girer girmez
kap?y? kapatt?m handenin a?z?n? elimle kapatt?m ba??rmas?n diye handenin
arkas?na geçip gö?üslerini s?kmaya ba?lad?m hande kalçalar?n? bana do?ru
yaslad? sol elimle gö?üslerini sa? elimle am?n? ok?amaya ba?lad?m hande
ayakta k?vran?yordu..geceli?ini omuzlar?ndan a?a??ya kayd?rd?m hande
ç?r?lç?plakt?.ikimizde hiç konu?muyorduk..handeyi arkadan

ba??n? bast?rd?m hande ne yapaca??m? anlam??t?.belini k?rmadan ellerini
kap?ya dayayarak kalçalar?n? d??ar? ç?kard?.göt deli?ine tükürerek
zaten vazelinle haz?r haldeki yara??m?n kafas?n? dayad?m.yava?ça itmeye
ba?lad?m.yara??m handenin götünü yararak ilerliyordu hande ba??rmamak için
kendini s?k?yordu s?kt?kça can? daha çok ac?yordu..götünün yanaklar?na
birkaç kez vurdum hande

gev?edi ve ben yara??m?n tamaman? içine soktum göt deli?i çok dard?
al??mas? için içinde biraz bekledim.yava? yava? içinde gelip gitmeye
ba?lad?m hande zevk almaya ba?lam?? sik beni erke?im am?m? siktin götümüde
sik diyordu bende k?rmad?m yakla??k 10 dak.siktim bo?almam
gecikmi?ti.hande kendi am?n? ok?uyor

ald??? zevki artt?r?yordu.hande ?imdide am?m? sik dedi handenin
götünden ç?kt?m.handeyi salonda yere hal?n?n üzerine yat?rd?m.hande
bacaklar?n? açm?? içeri girmemi bekliyordu.yara??m? am?n?n dudaklar?nda
gezdiriyordum hande yalvarmaya ba?lam??t?.hadi erke?im sik beni hadi içime gir
yara?a doyur diye yalvar?yordu.

Yara??m? bir anda handenin am?na kökledim ah diye bir ç??l?k
att?.içinde gelip gitmeye ba?ald?m hande yara??m? yedikçe s?rt?m? t?rmal?yorbeni
kendine do?ru çekiyordu..bende bo?almak üzereydim.kendimi geri çekmek
istedi?imde hande bacaklar?n? belime kollar?n?da vucuduma dolad? içime
bo?al olan oldu art?k devam et dedi?inde iliklerimde kalan son döllerimi
hepsini handenin am?n?n içine bo?altt?m.ben yorgun ve bitmi? bir halde
handenin üzerine y???ld?m..

Hande ben gitmeliyim art?k bizimki uyan?rsa kötü olur dedi.saat 2,30
olmu?tu handeyi eve gönderdikten sonra yat?p uyudum..sabah kalkt???mda
saat 10 olmu?tu kendime geldi?imde i?e gidecek halim yoktu.i?yerini
arad?m ben gelmeyece?im siz bensiz idare edin yar?n görü?ürüz diyerek tlf
kapat?p.kenan? arad?m kenan sabah erken ç?kt???n? zile bast???n? ben
uyanmay?nca tek ba??na bursaya geldi?ini söyledi…

Saat 11 gibi kap? çald? açt???mda hande kar??mda duruyordu.elini
yara??ma at?p bugün için haz?rm?s?n erke?im dedi?inde eyvah beni kurutacaks?n
galiba dedi?imde ben ahz?rl?kl?y?m sen rahat ol ?imdi s?k? bir kahvalt?
haz?rlayaca??m ve sana öyle bir gün ya?ataca??mki ömrünce
unutamayacaks?n dedi?inde kar??mda keyiften dörtkö?eydi…Art?k maceram?n kalan
k?sm?n? di?er yaz?mda anlataca??m…ya?ad?klar?m? merak edenler mail
atabilirler ama sadece bayanlar…handeyle ya?ad?klar?m?z? ya?amak isteyen
evli dul bekar turbanl? bayanlar maillerinizi bekliyorum…görü?mek üzere

olgun aysem

olgun aysem

Slm ben istanbuldan yazıyorum boyum 1,78 yaşım 24 esmer ve yakışılkı biriyim. Bir sohbet kanalında başladı her şey , daha sonra msn’den devam etti sohbetlerimiz. Ikimizde evli olduğumuz için eşlerimizle yaşayamadığımız her şeyi sanalda yaşamaya başlamıştık ayşe’yla ama artık bu bizi tatmin etmiyordu. Her şeyi gerçekte yaşamak için sabırsızlanıyorduk. Ve beklenen gün geldiğinde bana vermiş olduğu adrese gittiğimde hala çekincelerim vardı. Ama kapı açıldığında aklım başımdan gitmişti. Ayşe beni kapıda üstünde dar bir gömlek ve dizlerinin üstünde bir etekle karşılamıştı. Evinin kapısından içeri girer girmez dudaklarımız birleşti kapıda uzun uzun öpüştük. Ikimizde çıldırmış gibiydik. Beni elimden tuttuğu gibi oturma odasına götürdü benim oturmamı içecek bir şeyler hazırlayıp geliceğini söyledi. Sonra yanıma gelip oturdu bir yandan sohbet ediyoruz bir yandanda elimizdeki kadehlerimizi yudumluyorduk. ayşe’nun o güzel parfümüne daha fazla dayanamayarak belinden kendime doğru çekip dudaklarına uzandım. ayşe’da benim ağzımının içine dilinle baskı yapıyordu. Ellerimizdeki kadehlerden de kurtulup birbirimizi okşamaya başladık. ayşe . kalkıp kucağıma oturdu bende belinden kavrayıp kendime doğru çektim. Bir yandan öpüşürken bir yandanda gömleğimin düğmelerini açıyordu. Bende boynunla dudakların arasında gezintiye çıkmıştım ve bu arada bende yavaş yavaş onu soymaya başladım. üstünü çıkardığımda müthiş vücudu bütün asaletinle artık kollarımın arasındaydı. Onu yavaşça koltuğun üzerine yatırdım sütyenini çıkarmadan , göğüslerinin sütyeninden taşan kısımlarını emmeye başladım ayşe’de bir yandan pantolonumun düğmelerini açmaya çalışıyordu. Sonra beni üstünden iterek yatak odamıza geçelim hayatım dedi. Bende onu kucağıma alıp yatak odamızın yolunu tuttum. Artık üstümüzde hiçbir şey yoktu onun tenini hissetmek beni mühiş tahrik etmişti. ayşe’yi yatağa yatırarak dilim ve ellerimle vücudunu keşfe çıktım. . Boynundan başlayarak yavaş yavaş aşağılara inerek dilimin bütün marifetlerini sergiliyordum. Inanılmaz güzel göğüslerini yalayıp yutmak istiyordum. ayşe’de bir yandan kulağıma aşk sözcükleri fısıldıyor bir yandanda saçlarımı okşuyordu. Göğüslerinden daha aşağılara indiğimde zevk iniltileri beni dahada tahrik etmişti. Göbeğini dakikalarca yaladıktan sonra o muhteşem kadınlığına gelimiştim. Küçük dil darbelerimle ayşe’nin zevk çığlıkları kulağımda yankılanıyordu. Sonra o beni yatağa yatırdı zevk çığlıkları atma sırası bana gelmişti. Iki eliyle kavradığı malafatımı küçük dil darbeleriyle başlayıp , kafasını iki dudağının arasına aldıktan sonra hızlı hareketlerle aşağı yukarı yaparak güzel bir ritim tutturmuştu. Ben ise altında zevkten kendimi kaybetmiştim. En sonunda dayanamayarak çığlık çığlığa boşaldım. ayşe sertliğini kaybeden malafatımı tekrar ağzına alarak canlandırmaya başlamıştı. Artık ikimizinde dayanacak gücü ve sabrı kalmadı. ayşe’yi yatağa yatırıp üstünde yerimi aldıktan sonra yavaş yavaş içine girmiştim güzel bir ritim yakaladıktan sonra bacaklarını omzuma aldım. Bir yandan gidip gelirken bir yandanda göğüs uçlarına küçük ısırıklar atıyordum. Artık bulutlardaydık ikimizde zevkten garip garip sesler çıkarıyorduk. Ben iyice ritmimi hızlandırıdım ve ikimizde çığlık çığlığa patladık. Kendimi ayşe’nin üstüne bıraktım ikimizinde gözlerinin içi gülüyordu. Eğilip dudaklarına küçük bir buse kondurup kulağına sevgilim sen harika bir kadınsın dedim. Sonra beraber duşa girip birbirimizi yıkarken ben tekrar dudaklarına eğilip öpmeye başladım. Suyun altında tekrar sevişmeye başladık. ayşe’yi duvara yaslayıp o muhteşem kadınlığını yalamaya başladım ordan daha yukarılara geldiğimde hayatımda gördüğüm en güzel göğüslerini elimle avucumu dolduruken dilimlede yalayıp yutuyordum. Muhteşem güzel bir kadın olduğunu kulağına fısıldadığımda canım sevgilim diye karşılık verdi bana. Sonra oda benim sırtımı duvara yaslayıp dilinle bana inanılmaz güzel anlar yaşatıyordu. Dilini . o kadar güzel kullanıyordu ki benim inlemelerim su sesini bile bastırıyordu. Daha fazla dayanamayarak kollarından tutup ayağa kaldırdım belinden kavrayarak bir çırpıda kucağıma aldım onu , bu benim en çok sevdiğim pozisyonlardan biriydi. Ben ayaktayken o kucağımda yavaş yavaş git gellere başlamıştı güzel bir ritim yakaladık. öyle inliyorduk ki sesimizi . bütün komşuları duymasın diye dudaklarına yapıştım. Aynı pozisyondayken sırtını duvara yasladım ayşe’de ayaklarını belime dolamıştı bu sefer gidip gelme sırası bendeydi yavaş yavaş girip çıkmaya başladım. Kulağıma aşk sözcükleri fısıldıyordu , bende onun kulağına. Ben iyice ritmimi hızlandırdım ikimizin çıkardığı sesler kulaklarımda çınlıyordu. Aşkım artık benim dayanacak gücüm kalmadı geliyorum . dediğimde hızlan bende geliyorum dediği anda müthiş bir sarsılmayla final yapmıştık ve olduğumuz yere oturduk. Ondan sonra yıkanıp çıktık banyodan. Ayşe birer kadeh daha içki hazırlamıştı içkilerimizle sigaralarımızı içerken ikimizinde yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Bunu en kısa sürede tekrarlamak için sözleşmiştik. Ve dudaklarına veda öpücüğü kondurduktan sonra yanından ayrıldım. Gizli olan her şeyin çok güzel olduğunu bir kere daha anlamıştım

Kiz kardesimle doyumsuz universite hayati

Kiz kardesimle doyumsuz universite hayati
Selam arkadaslar biz ankarada bir universitede yiz anlatacagimiz hikaye 1 yil oluyor baslayali.
Ben 19 kiz kardesim 18 1.74 boy 70 kg beyaz sut gibi bir teni siyah uzun saclari var kahve renkli gozleride ayri guzel bizim birbirimize ilgimiz 12 yaslarinda basladi birbirimizi oksar o benim sikimi oynar oper yalar bende onun heryerini yalar dilimle amini ve gotunu sikerdim anne baba ogretmen oldugundan evde yanliz kalirdik sik sik boyle amatorce devam ettik ben universiteyi kazanincaya kadar ankarada guzelbir universite bolum tutturdum ailem balikesirde ben ilk universite yilim bir ogrenci pansiyonu gibi bir yerde gecti guzel bir yil gecirdim her anlamda ailemdende 1 yila yakin uzak kaldim tatillerde arkadaslarla takildim onlar beni ziyarete geldiler bu arada da kiz kardesim uni versite sinavina girdi onunda tercihleri ailem istegi uzerine ankara oldu ve kazandi yaz tatilinde ailecek bir araya geldik bir hafta izmirde tatile gittik bu arada kiz kardesim bir afet olmus beni azdiriyordu bikiniyle denizde birbirimize baya yakinlasiyor kazayla olmusgibi ellesiyorduk universite hakkinda konusuyorduk babamgilin yanina geldik sohbet ederken babam bir ogrenci dairesi kiralayacaklarini kiz kardesinle orda kalirsiniz birbirinize yardimci olursunuz dedi ben icimdeki sevinci disari yansitmamak icin zor tuttum kardesimle goz goze geldik ne yani ben abimle mi kalacagim dedi annemde ikiniz icin en iyisi bu dedi bende sorun deyil daha ucuz olur falan dedim orda konu kapandi kiz kardesimle yanliz kaldigimizda eeee nasil olur ikimiz yanliz dedi bende super olur canim dedim gulduk tatil bittiginda ailemle ankaraya hittik babamin arkadasi aracigi ile iki oda kucuk bir mutfak daireyi uygun kiraladik esyalar aldik yatak masa falan tatilin bitmesine bir hafta kala biz ankaraya yerlestik 3 gun annem de bizle yatmisti kiz kardesimin odasinda ucumuz kaldik sonra annemde ogretmen oldugu icin okullar acilmadan birkacgun once gitti evde yanliz kalmistik sonunda bir yildir birbirimize yakinlasmadigimiz icin biraz ikimizde cekiniyor duk kiz kardesim gayet rahat evin icinde kisa bir şort yarim uzeri bazen sadece bir sutyenle gezmeye basladi konuyu eskilere getirdim yaptigimiz deliliklere sexse falan bir o anlatti birben sonra o odasina gitti 10 dakika sonra bende arkasindan sessizce gittim kapisi tam kapali deyildi yataga yuzu koyun uzanmis alt tarafi ciril ciplakti altina yastigi almis mustarbasyon yapiyordu kalcalari vuvudu harikaydi bende sikimi oksayarak onu izlemeye basladim biryandan amini oksuyor biryandan altindaki yastiga surtuyor du kalcalari harikaydi bir sağa bir sola beni deli ediyor izledigiminde farkindaydi galiba sonra yastigin altindaki tarakla got deligini oynamaya basladi daha once hic bunu yaptigini gormemistim yavas yavas hepsini soktu inleyerek bosaldi bende o sirada bosalmistim hemen kendi odama gectim yarim saat sonra dusa gitti sonra o ciktiktan sonraben gittiim o gun oyle gecti sabah beraber kahvalti yaptik cok guzelbir kiz oldugunu erkekler pesinde kosacagini dikkat et mesi gerektigini soyledim merak etme sen benim abim var neyapcam ben onlari dedi bana acik mesaj gonderiyordu sonra odasina gitti laptop la internette takiliyor yataga yuzu koyun uzanmis altindaki kisa sortu birazdaha toparlanmis kalcalarini gore biliyordum bende neyapiyorsun diye yanina gittim hiic dedi nelere bakiyorsun dedim bacaklarinin arasina yerlestim fazla bastirmadan kalcasina surtuyordum sikimi oda bana karsilik vermeye basladi sikimi kalcasina bastiriyordim artik tam am dudaklarina yerlestirdim bir yandanda boynunu falan opmeye basladim elimi altina sokup amini oksamaya basladim supersin dunnizledim seni harikaydin dedim neden gelmedin ya dedi hadi sik beni abi seni istiyorum dedi ikimizde birbirimizi soyduk opusmeye basladik sonra ben onun gogsunu emdim yaladim amina indim dilimle amini sikiyor emiyor bir yandanda amsuyu ile tukrugum ile islattigim got deligini parmagimla gitgel yapiyordum kafami amina bastirarak bosaldi nefes nefese kaldik benim sikim tas gibiydi halen sikimi eliyle oksadi sonra yalamaya basladi cok guzel yaliyordu nerden ogrendin dedim baktigim pornolardan birde eski erkek arkadasimdan dedi guldu beni birazdaha azdirdi sonra domallttim sikimi got deligine bastirdim hafif hafif dur boyle olmucak dedi gitti cantasindan kirem getirdi altina yastik ve battaniyeyi toparladi domaldi ben ilk got deligini kiremleyip sonra sikimi yeniden denedim yavas yavas giriyor offof yavas yavas diye inliyordu hepsini soktum bekle cikarma dur dedi yaptinmi hic dedim bir kackez yaptim gotten ama uzun zaman oldugundan alismasi lazim dedi bem beyaz kalcasini oksayarak yavas yavas git gel yapmaya basladim cikartip tekrar kirem surmemi istedi busefer rahat girdim oda zevkle aliyordu icine 5 dakika falan git gel yaptik oda amini oksayarak ikimizde bosaldik yan yana uzandik nefes nefese superdi vok guzelsin dedim oda bu zamani bekliyor hayal ediyordum dedi bende bundan sonra boyleyiz askim dedim 6 ay evde nerdeyse cirilciplagiz ve her firsatta 69 anal sex yapiyorduk bu siteden porno izliyor sex itiraflari okuyorduk birgun amini yalarken artik kendimi tutamadigimi amindanda sikmek istedigimi soyledim sikimi amina surtup dudaklarinin arasina bastirip cekiyor bacaklarini acti eliyle am dudaklarini oksayarak ayirdi hadi dedi ben birden bastirdim ciglik atti aci cektiginden cikardim amindan biraz kan gelmisti biraz durdu banyoya gitti temizlendi geldi hala biraz acidigini bugunluk yeter hem korunma hapi olmadan onden olmaz dedi bende gittim dus alip yanina uzandim uzgunum pismanmisin dedim hayir pisman deyilim bende zevk almak istiyordum ama biraz acidi o yuzden biraz durgunum dedi evlenecegim zamanda diktiririz dedi opustuk uyduk sabah kalkip universiteye gittik butungun aklimda daracik sulu amcugu vardi dersten sonra bulustuk eve gelmeden bayan olan bir eczaneye gittik kiz kardesim dogum kontrol hapi aldi sonra marketten alis veris yaptik eve gittik birseyler yedik ictik kiz kardesimle sevismeye basladik biraz beklemen lazimdedi dusa gitti odasina gitti geliyorum biraz bekle dedi makyaj yapip siyah ince corap mini bir elbise sexsi bir bayan olmus du ben baya bir sasirdim hadi bu gece ozel olacak dedi yanima oturdu 18 yasindaki kardesim tam bir orosbu gibi sebisiyor karsimda soyunuyordu bende ciril ciplak kaldim o sirada onumde diz cokup sikimi emmeye eliyle 31 cekiyor sonra kafamin uzerine oturdu amini gotunu yalattiriyordu ben daha fazla dayanamayip yatirdim amini tekrar yaladim ve sikimi yavas yavas soktum ikimizde zevk aliyorduk bacaklarini omzuma aldim hizli hizli pompalamaya basladim oda eliyla kalcasini ayiriyor daha once yasamadigimiz zevki son doruklarinakadar yasayarak bosaldik biraz dinlendik tekrar sevismeye basladik bu sefer o sikimin uzerine oturdu uzerimde ziplamaya basladi bende kucuk goguslerini oksuyor kalcasini oksuyor aziyorduk kardesim yorulduktan sonra onu domalttim arkasina gectim bembeyaz olan am kapaklari kipkirmiziydu ve zevk suyu damliyor sikimi sulu amcuguna sokaraka pompalamaya basladim cikan sesler bezi daha cok azdiriyor du o sirada cikartip got deligine girdim biraz ordan biraz amindan ikinci kez bosaldik o gece 3 kadar sex yaptik yatakta uyup kalmisiz uyandigimizda oglen 12 olmustu derslerin hic birine girmedik yemek falan yedik kaldigimiz yerden devam ettik .O gunden sonra ayni sekilde devam ediyoruz ensest oldugumuzdan biraz tepki ceke biliriz ama hayat ve tercih bizim .

Abim Alkolik olunca Yengem Bana Verdi (alıntıdır)

Abim Alkolik olunca Yengem Bana Verdi (alıntıdır)

Selam arkadaşlar ben Barış. Askerden önce yaşadığım bir hikayemi sizlere anlatmak istiyorum. Abim İstanbulda yaşayan evli bir adam. 44 yaşında aşırı derece alkole düşkün. Yengem ise 31 yaşında kendi halinde bir kadın. Ben 18 yaşına gelince çalışmak için İstanbula gittim ve onlarda yaşamaya başladım. Abim genelde eve doğru dürüst gelmez. Nerde akşam orda sabah takılırdı. Geldiğinde de çok sarhoş olurdu zaten. O kadar çok içerdi ki ne beni ne de yengemi gözü görmezdi. O zamanlar daha 18 yaşındaydım azgındım ama hiçbir kadınla sikişmemiştim. Tabi ergenlikle aklımda hep bir kadını sikme düşüncesi vardı. Vücutlarını falan çok merak ediyordum. Yengem de benim yaşım orta düzey olduğu için yanımda rahat giyinmekten hiç çekinmezdi. Ben onu bu şekilde gördükçe her gün daha fazla azıyordum. Resmen kadın benim aklımı başımdan alıyordu. Ev sobalı olduğu için kış aylarında genelde aynı odada yatıyorduk.

Ben bazen yengeme şakayla karışık dokunuyordum iyice azıyor sonra da banyoya giderek 31 çekiyordum. Ama artık dayanabilecek halim kalmamıştı onu sikmekten başka bir şey düşünemiyordum. Sanırım en sonunda o da benim bu davranışlarımdan şüphelenmeye başladı. Beni karşısına aldı ve neden bu şekilde davrandığımı sordu. Ben geçiştirdim ama ısrarla aynı soruyu sormaya devam ediyordu. Çok utanmıştım bundan. Yine cevap vermedim ve konuyu geçiştirdim. Aradan birkaç gün geçmiş yengem yeğenlerimi uyutmuştu ve yine abim evde yoktu. İkimiz salonda otururken ben bir duş alayım diyerek yengem banyoya gitti. Artık benim de dayanacak halim kalmamıştı biraz zaman geçince arkasından banyoya daldım. Ama yengem beni görünce çığlığı bastı. Ben de yeğenler uyanmasın diye onu sürüklercesine odama götürdüm.

Odama gelir gelmez dudaklarına yapıştım. Amacım onu zevke getirmek ve bağırmasını engellemekti. Bir yandan da göğüslerini okşuyordum. Düşündüğüm gibi de oldu yengem biraz sonra karşı koymayı bıraktı ve öpmelerime karşılık vermeye başladı. Hemen onu yatağa yatırdım ve amına kafamı daldırdım. Amını deli gibi yalıyor iyice zevk almasını sağlıyordum. Amından şarıl şarıl sular akmaya başlamıştı. Ben de daha fazla beklemek istemedim ve sikimi amına dayadım. Zorladım ama uzun süredir sikilmediği için sikim amına girmedi. Ben de sikimi ağzına verdim ve yalatmaya başladım o yalarken kendimi tutamadım ve ağzının içine patladım. Artık ikimizde iyice azmıştık. Yengem bütün döllerimi yuttu ve sikimi yeniden yalayarak kaldırdı. Ben de yeniden bacaklarını açtım ve sikimi amına sürtmeye başladım. Bu defa hem amının ıslaklığı hem de sikimin ıslaklığının etkisiyle hiç zorlanmadan girdi.

Yengem inliyor ben ise amında hızlı bir şekilde gidip geliyordum. O kadar azmıştım ki gözüm dönmüştü resmen kadını makine gibi sikiyordum. Ben vururken kalçalarına çarpan taşaklarımdan da sürekli şak şak şak sesleri geliyordu. Artık boşalmaya yaklaşmıştım yengem benden önce davrandı ve titreye titreye inleyerek boşaldı. O boşalırken ben de sikmeye devam ettim ve bütün yalvarmalarına rağmen amının içine patladım. İki defa boşalmama rağmen hala azgındım ve bir posta daha sikmek istiyordum. Bunu yengeme söyleyince o da hemen yarağımı ağzına aldı ve yeniden kaldırdı. Bu defa onu götünden sikecektim ve domalttım. Ama yengem bundan korkmuştu. Zorlaya zorlaya onu bir posta da götünden siktim. Artık alıştı abimin yokluğunda kendini bana siktirmeden yapamıyor.

Hastası Olduğum Karımın Götünü Zorla Siktim!

Big Dick

Karımı ne zaman götten sikmek istesem şiddetle reddeder, siktirmezdi. Bu isteğime engel olamıyordum, artık ne pahasına olursa olsun karımı arkadan yapacaktım. Bir plan yaptım ve uygulamaya koyuldum. Satın aldığım azdırıcı damlayı, sevişme gecemizde karımın kahvesi ile birlikte içtiği suyun içine 5-6 damla damlatıp, içmesini sağladım. Azdırıcının etkisini göstermesini beklemeye başlayıp, karımın yanına oturdum, yavaş yavaş okşamaya, saçlarıyla oynamaya başladım. Yarım saat kadar sonra, karım da artık benim üstümdekileri çıkartmaya, dudaklarımı öpmeye, emmeye başladı. Ben de karımı soymaya başladım, önce badisini ve südyenini çıkarttım, serbest kalan memelerini emmeye başladım. Bir elimle amını okşuyor, yavaş hareketlerle parmaklıyordum… Memelerinden göbeğine, ordan amına inip, emiyor, amına dilimi sokup karımı delirtiyorum. Bu şekilde 10-15 dakika kadar emdikten sonra, karım bana, “Hadi, kudurttun beni, gir artık!” demeye başladı. Fakat asıl şimdi başlıyordum, dilimi amından göt deliğine kaydırdım ve dillemeye, parmağımla oynamaya başladım. üsküdar escort Karım her zaman, “Sakın oraya dokunma!” derdi, ama bu sefer sesini çıkartmadı. Ben bundan cesaret alıp parmağımı sokmaya başlayınca, “Hayır yapma!” dedi. Ben de, “Birşey yapmayacağım, sen kendini bana bırak karıcığım, tadını çıkart, gevşe!” dedim, bir yandan da parmağımı göt deliğinde hareket ettiriyordum. Karım ise sürekli, “Oramla oynamayı bırak da amımı sik!” diyordu. “Tamam karıcığım!” diyerek, karımı yüzüstü yatırdım, göbeğinin altına iki yastık koyup, arkadan amına sikimi sürtmeye başladım. Karım, “Artık gir, dayanamıyorum!” demeye başlayınca sikimi tek hamlede amına soktum. Karım, “Ihhhh!” diye ses çıkarttı ve “Hadi devam!” diye inlemeye başladı. İlk defa bukadar ateşli sevişiyordu. Planım tam istediğim gibi devam ediyordu. Amına girip çıkarken, orta parmağımı iyice tükürükleyip göt deliğine tekrar sokmaya başladım, aynı anda iki deliğini de doldurmuştum. Karımın artık inlemeleri artmış, altımda zevkten kıvranıyordu. Parmağımı göt deliğinden çıkarttım üsküdar escort bayan ve daha önceden ayarladığım vazelini çaktırmadan elime alıp kapağını açtım, sikimi amından birden çıkartıp, vazelinden elime alıp sikime iyice sürdüm. Karım, “Neden çıkarttın? Sakın bitti deme, hadi devam et!” dedi… Kafasını kaldırıp bana çevirecekken, ensesine eğilip öpmeye başladım ve “Tamam, şimdi tekrar içine girecem, gevşe, kendini bana bırak!” dedim ve götünün yanaklarını ayırıp göt deliğini ellemeye, vazelinli parmağımı götünün deliğine sokup çıkarttım. “Ne yapıyorsun? Orası olmaz!” dedi. “Tamam, ordan yapmayacağım!” dedim, ama yine de göt deliğine sikimi dayayıp ittirmeye başladım. “Hayır yapma!” demeye ve debelenmeye başladı. Fakat üstüne abanıp sikimi iyice ittirip götüne tamamını soktum. Karım birden tiz bir çığlık attı ve “Çıkart lütfen, yapma, acıyor!” diyordu. Bense yıllardır sikme özlemi çektiğim karımın götünü sikmeden bırakmayacaktım, ne pahasına olursa olsun. “Az bekle karıcığım, şimdi acısı geçecek, gevşe, zevk alacaksın!” diyerek escort üsküdar biraz hareketsiz bekledim. Karım sürekli, “Hadi çık!” diye yalvarıyordu… Ben artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladım ve karımın götüne girip çıkıyordum. Karım da artık sesini kesmiş, işimi bitirmemi bekliyor gibiydi. Ama 3-4 dakika sonra artık o da kısık sesle inlemeye ve zevk almaya başlamıştı. Artık içim rahatlamıştı ve daha bir zevkle karımın götünü sikmeye başlamıştım. “Götünü sikmek çok zevkli oluyormuş karıcığım, bak artık sen de zevk alıyorsun, güzel değil mi canım?” dediğimde, “Evet canım, çok güzel, hadi devam et, götümün derinliklerine boşal!” demesi beni iyice azdırmış, elimi karımın amına atıp klitorisini okşayarak, sikimi götüne köküne kadar sokmaya başlamıştım. 2-3 dakika sonra artık dayanamadım ve son kez abanarak köküne kadar sokup götünün derinliklerine boşaldım. Artık ikimiz de bitmiştik. Sikimi karımın götünden çıkartmadan yan devrilip sarıldım ve öylece uzandık, sikim götünün içinde uyduk. Sabah olduğunda karım bana sarılıp dudaklarımı öperek uyandırdı beni ve “Götüm de amım gibi artık senin, isteğin zaman sikeceksin, hadi tekrar götüme gir de, mahrum kaldığım bu zevki tadayım!” diyerek götünü döndü. Artık karımın hasta olduğum götünün derinlikleri de bundan sonra sikimin yuvası olmuştu.

Kaynanamın Her Tarafına Attırdım

Babes

M?rh?b? ?rk?d?şl?r, ön??likl? ?iz? k?ndimd?n ?öz ?d?yim: b?n 21 y?şınd?, ??v?r?k ?vl?nmiş biriyim. Eşimi d? ç?k ??v?rim, ?n??k ??n z?m?nl?rd? ?r?mız b?zuk. Eşimin ?nn??i, y?ni k?yn?n?m b?ni ç?k ??v?r. H?r ??f?rind?, n? ?lur?? ?l?un, kızını b?nim için ?z?rl?r, ?n? l?fl?r ?öyl?rdi. B?n d? k?yn?n?mı g?rç?kt?n ç?k ??v?rim, çünkü in?nm?y??k?ınız ?m?, k?dın h?r ?r?y? gidişimd? b?n? öyl? ??r?l?r v?rir ki, ?n??k bu k?d?r ?lur. ?uruml?rı ç?k iyi. K?yınb?b?ml? ?r?m hiç d?n???k k?d?r y?k, çünkü ?d?m t?m bir iş?d?mı…
B?nim iş y?rim k?yn?n?ml?r? ç?k y?kın, ?r??ır? öğl?n ?r?l?rı t?l?f?n ?ç?r, y?m?ğ? g?l???ğimi ?öyl?rdim. K?yn?n?m d? h?r ??f?rind? ç?k güz?l y?m?kl?r y???r. T?bi h?r gidişimd? b?ni ö??r, “H?şg?ldin ?ğlum.” d?r, y?nım? ?turur, ??hb?t ?d?riz. K?yn?n?ml? h?rş?yd?n k?nuşuruz, bir?zd? k?nuşm?yı ??v?n bir in??n. Y?nımd? ?turun?? d? muh?kk?k ?limi tut?r, y?n?kl?rımı ö??r, ç?k?r ??rılır. ?rk?d?şl?r g?rç?kt?n ?nl?ttığım hik?y? y?min ?diy?rum ki t?m?m?n g?rç?ktir, çünkü in??n böyl? ş?yl?ri kim??y? ?öyl?y?m?z, üsküdar escort b?n d? ? yüzd?n ?it??ini t?r?ih ?ttim v? r?h?tl?m?k i?t?dim…
Birgün ?şim b?ni ?r?dı v? ?r?y? y?m?ğ? gid?lim d?di. B?n d?, “T?m?m, iş çıkışı b?n ?r?y? gid?rim, ??n d? ?rd? ?l.” d?dim. N?y?? y?m?ğ? gittik, y?m?k y?dik, ???t b?y?ğı il?rl?di. ??rk?n bizim d? y?t?kl?r f?l?n ??rildi. B?nim y?t?ğım h?rz?m?n için t?kli k?ltuğun y?nınd? ??rilir v? ?rd? uyurum. G??? ???t 02:00’y? k?d?r uy?nık k?ldık. Eşim b?nim y?n t?r?fımd? uyum?y? b?şl?dı. K?yn?n?m d? t?kli k?ltukt? ?turmuş, b?n d? y?rg?nı ü?tüm? ?tmış bir v?ziy?tt?yim. ??rk?n k?yn?n?m ?y?ğını y?rg?nın ?ltınd?n vü?udum? d?ğdirm?y? b?şl?dı. İlk b?şt? y?nlışlık ?ldu h?rh?ld? d?dim. S?nr? k?yn?n?m ?y?ğını y?v?şç? vü?udumd? g?zdirm?y? b?şl?dı. B?nim ?klımd?n g?rç?kt?n kötü ş?yl?r g?çm?di, ?m? k?yn?n?m ?y?kl?rını ?ş?fm?nımın ü?tünün içind?n göğü?l?rim? k?d?r g?tirdi. B?nd ? n?f?? bil? ?lm?d?n n?l?r ?luy?r diy? b?kliy?rum… Erotik hikayeler
??h? ??nr? k?yn?n?m ?y?kl?rını y?rr?ğımın üsküdar escort bayan ü?tün? k?ydu v? h?r?k?t?iz b?kl?di. T??ki v?rm?mi b?kliy?rdu, ?m? k?rkuy?rdu d?. B?n?? in?nılm?z bir ş?kild? t?hrik ?ldum f?k?t b?lli ?tm?dim. Y?rr?ğım t?ş gibi ?lmuştu, k?yn?n?m d? bunun f?rkınd?ydı. ?m? ç?k h?şum? gidiy?rdu. K?yn?n?m ??nr? ?ş?fm?nımın içind? ?y?ğını y?rr?ğım? k?d?r indirdi, b?şl?dı ?y?kl?rıyl? y?rr?ğım? ?ürtm?y?. B?n d? g?rç?kt?n ?z k?lmış b?ş?l???ktım, ?m? tuttum k?ndimi. S?nr? bird?n ?y?kl?rını y?rr?ğım ?rd?n çık?rdı v? ?ğzım? d?ğru g?tirdi. T?bii y?rg?n ?y?kl?rını örtmüş bir v?ziy?tt?, k?yn?n?m ?y?kl?rını ?ğzım? k?y?r?k ‘??rm?lkl?rımı y?l?’ d?r???in? ?y?kl?rıyl? dürtüy?r b?ni. B?n d? d?y?n?m?yı? ?y?kl?rını h?fift?n y?l?dım. S?nr? ?y?k ?ltını, t?b?nın h?ry?rini y?l?ttı…
K?yn?n?m diğ?r ?y?ğıyl?d? ?ikim? b??tırıy?rdu. B?n d?y?nm? ?ınırımı z?rluy?rdum ?m? n? ?lur?? ?l?un b?ş?lm?m g?r?kiy?rdu. K?yn?n?m ?lind?ki ??ç?t?yi y?r? ?ttı, y?ni ‘b?ş?l, ?m? b?lli ?tm?, ??nr? ??ç?t?yl? ?il’ d?r???in?. escort üsküdar B?n d? ??ç?t?yi ?ldım, ?limi ?ikim? ?ttım. ?ynı z?m?nd? k?yn?n?mın ?y?kl?rını y?l?m?y? d?v?m ?diy?rdum. S?nr? y?min ?diy?rum ?limi k?yn?n?mın ?mın? götürdüm, k?yn?n?mın ?mı öyl? ı?l?nmıştı ki. ?rtık ikimizd? t??ki v?rmiy?rduk. K?yn?n?mın ?y?kl?rı ?ğzımd? y?l?tıy?r b?n?, b?n d? ?lim ?mınd?, ???y ?kş?dım ?mını, ?m? ?mın? f?zl? in?m?dim, çünkü k?rkuy?rdum. K?yn?n?m ?y?kl?rını b?n? y?l?ttıkç? n?f?? ?lışım d?ğişiy?rdu. S?nund? k?yn?n?m d?y?n?m?yı? ?lini ?ttı y?rr?ğım?, b?şl?dı ?kş?m?y?. B?n f?zl? d?y?n?m?dım v? k?yn?n?mın ?lin? v? b???kl?rın b?ş?ldım. K?yn?n?mın gözl?rini gör???ktiniz, g?rç?kt?n t?m z?vkt?n kudurmuş gibiydi. K?yn?n?m ???rml?rimi ?liyl? ?ldı, ??ç?t?yl? ?ildi v? h?m?n y?nımd?n k?lktı. B?nim ü?tüm b?şım, y?rg?n f?l?n b?rb?t ?lmuştu. ?m? k?yn?n?mın ?lin? v? b???ğın? b?ş?lm?m h?rş?y? d?ğmişti…
?rk?d?şl?r kim??nin b?şın? g?lm?z d?m?yin, v?ll? h?r ?n k?rşınız? çık?bilir, ?iz ?iz ?lun ?n? gör? d?vr?nın. B?n şimdi k?yn?n?mın yüzün? n??ıl b?k???m ?nu düşünüy?rum. ?m? g?rç?kt?n ç?k h?ş bir ?ndı k?yn?n?ml? y?ş?dığım. K?yn?n?m h?rgün b?ni ?rıy?r v? “G?l ??ni özl?dim!” diy?r. T?bii b?n? hit?? ?d?rk?n yin? ‘?ğlum’ diy?r. ?m? h?l?n ?nl?mış d?ğilim, k?yn?n?m b?n? niy? bunu y??tı

31 ÇEKERKEN BASILDIM

Amateur

Eksiğimin olduğu birçok ders vardı ve benim okulla ilgili en ufak bir alakam yoktu. Sonrasında ağabeyim üniversite öğrencisi olan karşı komşuyla konuşup beni ders konusunda adam etmesi için onunla anlaşmış. Bana da sanki cezaymış gibi gelip bunları anlattı ama aksine ben o kızın hastasıydım. Sarı saçlı, mavi gözlü, sağlam fizikli ve her erkeğin hayallerini süsleyen bir kızdı. Hiç bozuntuya vermeden seve seve ağabeyimin dediğini yaptım ve o kızı daha yakından saatlerce görmek için o derslere gittim.Her defasında çok seksi ve cana yakın konuşuyordu. Her defasında dersi sikim kalkık bir şekilde dinliyordum. Daha doğrusu dinlermiş gibi yapıp onu kesiyordum. Artık aramızdaki samimiyet o kadar çok artmıştı ki beni askılı ve sütyensiz kıyafetlerle karşılıyordu. Anlatacağım olayın geçtiği zaman dediğim gibi beyaz askılı ve sütyensiz bir kıyafetin altına sadece götünü kapatan mavi bir şort giymişti. Şort değil adeta bez parçasıydı. Evde yalnız kalıyordu ve yarım saat ders yaptıktan sonra ben çok fena tahrik olmuştum. Ve derse ara vermemizi isteyerek anında tuvalete gidip otuz bir çekmeye başladım. Seksi abla da benim sigara içmeye çıktığımı üsküdar escort zannetmiş ve aradan iki dakika geçtikten sonra yani ben otuz birin daha yarısındayken pat diye tuvalete girdi. Ağzına doğru yükselmiş 15 cm ve kalın sikimi görünce ağzı açık kaldı ve “Ne yapıyorsun sen!” diye bana kızdı. Derhal sikimi eşofmanımın içine sokup yanından yürümeye başladım. Dayanamamış olacak ki elini direk eşofmanıma götürdü ve ereksiyon halindeki sikimi ellemeye başladı. Daha sonrasında eşofmanımı ve donu indirerek o büyük ağzıyla sikimi boylu boyuna yalayıp beni benden aldı. Artık yettiğini söyledim ve o hayallerimi süsleyen seksi kızı ağzına kadar domalttım ve göt deliğinden girmeye çalıştım. Ancak göt deliği çok küçüktü daha önce hiç seks yapmadığını bilmeyerek amına doğru sikimi sürttüm. Zevkten değil ama korkudan titremiş olacak ki bakireymiş. Bende dolaptan bir krem alarak göt deliğinin etrafına sürüp parmaklarımla deliği biraz açtım ve sonrasında kalın sikimi güzelce götünden içeri daldırıp sikmeye başladım. Çığlıklar içerisinde sikerken götünü tokatlarımla kızartmayı da ihmal etmiyordum. Onu o halde cıyak cıyak bağırırken üsküdar escort bayan görünce bende götünün içine boşaldım. O günden beri göt deliğini poşet ediyorum
Eksiğimin olduğu birçok ders vardı ve benim okulla ilgili en ufak bir alakam yoktu. Sonrasında ağabeyim üniversite öğrencisi olan karşı komşuyla konuşup beni ders konusunda adam etmesi için onunla anlaşmış. Bana da sanki cezaymış gibi gelip bunları anlattı ama aksine ben o kızın hastasıydım. Sarı saçlı, mavi gözlü, sağlam fizikli ve her erkeğin hayallerini süsleyen bir kızdı. Hiç bozuntuya vermeden seve seve ağabeyimin dediğini yaptım ve o kızı daha yakından saatlerce görmek için o derslere gittim.Her defasında çok seksi ve cana yakın konuşuyordu. Her defasında dersi sikim kalkık bir şekilde dinliyordum. Daha doğrusu dinlermiş gibi yapıp onu kesiyordum. Artık aramızdaki samimiyet o kadar çok artmıştı ki beni askılı ve sütyensiz kıyafetlerle karşılıyordu. Anlatacağım olayın geçtiği zaman dediğim gibi beyaz askılı ve sütyensiz bir kıyafetin altına sadece götünü kapatan mavi bir şort giymişti. Şort değil adeta bez parçasıydı. Evde yalnız kalıyordu ve escort üsküdar yarım saat ders yaptıktan sonra ben çok fena tahrik olmuştum. Ve derse ara vermemizi isteyerek anında tuvalete gidip otuz bir çekmeye başladım. Seksi abla da benim sigara içmeye çıktığımı zannetmiş ve aradan iki dakika geçtikten sonra yani ben otuz birin daha yarısındayken pat diye tuvalete girdi. Ağzına doğru yükselmiş 15 cm ve kalın sikimi görünce ağzı açık kaldı ve “Ne yapıyorsun sen!” diye bana kızdı. Derhal sikimi eşofmanımın içine sokup yanından yürümeye başladım. Dayanamamış olacak ki elini direk eşofmanıma götürdü ve ereksiyon halindeki sikimi ellemeye başladı. Daha sonrasında eşofmanımı ve donu indirerek o büyük ağzıyla sikimi boylu boyuna yalayıp beni benden aldı. Artık yettiğini söyledim ve o hayallerimi süsleyen seksi kızı ağzına kadar domalttım ve göt deliğinden girmeye çalıştım. Ancak göt deliği çok küçüktü daha önce hiç seks yapmadığını bilmeyerek amına doğru sikimi sürttüm. Zevkten değil ama korkudan titremiş olacak ki bakireymiş. Bende dolaptan bir krem alarak göt deliğinin etrafına sürüp parmaklarımla deliği biraz açtım ve sonrasında kalın sikimi güzelce götünden içeri daldırıp sikmeye başladım. Çığlıklar içerisinde sikerken götünü tokatlarımla kızartmayı da ihmal etmiyordum. Onu o halde cıyak cıyak bağırırken görünce bende götünün içine boşaldım. O günden beri göt deliğini poşet ediyorum

Kızlarla Sohbet Hattı

Anal

Ben İstanbul’da yaşamakta olan 24 yaşında bir gencim. Yeni taşındığımız avcılar semtindeki apartmanımızda daha ilk gün taşınırken fark ettiğim üst kattan o fıstık gibi kızı gördüm Erotik Hikayeler gibi şeyler geldi aklıma ve komşumuz olduğunu selam verip muhabbet etmeye başlayınca anladım. Kısa bir muhabbetten sonra işime dönüp eşyaları taşımaya devam eder iken ulan ne tatlı kız bu bir siksem bir sene boyunca seks yapmaya ihtiyacım kalmaz diye düşündüm. Kafamda o güzelliğin hayali ile eşyaları taşırken birden karımın cırtlak sesi ile kendime geldim. Ne yazık ki evliyim ve genç yaşta bu boku yemiş olduğum için kendime ne kadar kızsam da artık yapabilecek bir şeyim yok. Akşam çökerken evin bir çoğunluğunu yerleştirmiştik. Yatağa girmeden önce ben sıcak bir duş aldım. Ve yatak odasına girdiğimde benim cırtlak sesli hatun üstünde saten bir gecelik ile beni bekliyor. Evimizin ilk gecesinde seks yapmak üsküdar escort istiyorum dedi bende sekse çok düşkün bir erkek olduğum için asla hayır diyemem nefes alsın yeter bir düşünce ile yaklaştığım için hemen daldım karıya. Sabaha kadar deliksiz bir uyku çekmişim nasıl seks yaptıysak karı artık çok yorulmuşum. Sabah uyanıp salona geçip oturayım derken birden kapı çalındı ve bir baktım kapıyı çalan üst komşum hemen kapıyı açıp ona buyurun dedim. O ise bana bir şeyler söyler iken ben sadece onun vücudunu süzüyor ve o çok tatlı yüzüne bakıyordum üstüne giymiş olduğu mini kot eteği kolları omuzdan açık olan badisi ile altın gibi uzun olan saçları dikkatimi öylesine çekiyordu ki birden film bende koptu ve kızın anlattıkları duyamaz bir halde kızı süzmeye devam ediyordum. Tam o sırada eşim içeriden çıkıp geldi ve ben içeri geçtim eşim kapıda kız ile konuşur iken ben salonda kız ile nasıl üsküdar escort bayan seks yapabilirim diye planlar kurmaya başlamıştım. Aradan birkaç gün geçti ve kız benden etkilenmiş olacak diye düşünmeye başlamama sebep verecek şekilde eve geliyor bazen yemek yapıp getiriyordu yeni taşınmamızı bahane ederek. Ben bu gelmeleri kendi üstüme tam manası ile aldığımı his ettikten sonra bir gün komşu kızını dışarıda yakaladığım zaman cesaretimi topladım ve bir kafede oturalım mı diye teklif ettim. Sonrasında güzel bir muhabbet ile kızı iyice bağlayıp sempatik tavırlarım ile etkilediğimi düşününce biraz kendimden bahsettim ve mutlu bir evliliğimin olmadığını filan açıkladım. Ve benzeri birkaç laf ile kızın tam anlamı ile benimle birlikte rahat olmasını his ettiğinde inandırdıktan sonra birkaç gün sonra eşimin annesine gideceğini söyledim ve bize akşam misafir olup olamayacağını erkek başıma escort üsküdar idare edemediğimi söyledim. Sanırım kız da bu teklifi bekliyordu ki fazla sürmeden kabul etti. Eşim annesine gitti ve kız bize geldi geleceğine tam olarak emin değildim fakat geldiğini görünce mutluluktan dört köşe oldum. Canım yalnız olduğumu düşünüp bir de yanında yemek getirmiş bana. Güzel bir yemek yedikten sonra hoş sohbet etmeye başladık kızın giymiş olduğu mini kıyafetler benim gene iştahımı kabarttı ve gözlerimi vücudundan alamadım. Kız bu durumu fark edince of çok sıcak dedi ve üzerinde ne varsa çıkarttı sadece iç çamaşırları kaldı. Çok seksi bir incecik iç çamaşırı giymişti gördükten sonra resmen çıldırdım ve kendimi tutamadım. Kızı direk kucakladım ve yatak odasına götürdüm attım yatağımıza eşim anlamasın diye çarşafları değiştirmiş yeni çarşaf almıştım. Kız benim malzemeyi ağzına bir aldı ki anlatamam aman tanrım malzeme taş gibi oldu zaten ben fazla sabredemedim ve yatırdım kızı iki yalayıp yuttuktan sonra başladım götürmeye. Verdim odunu verdim odunu o gece sabaha kadar nerden baksanız 6 kere boşalmışımdır. Başka hikayelerde buluşmak dileği ile görüşürüz.

Kız arkadaşımı duşta siktim göğüslerine boşaldım

Anastasia Knight

Selam seks sex hikayeleri dinleyicileri bu olayda benim başımdan geçti sağolsun admine gönderdim siteye koyacak bunu, benim adım sezer kız arkadaşımın doğum günü geliyordu. Ona en sevdiği gitarı aldım ve mükemmel bir gün ayarladım. Annemler bayramda halamlara izmire kalmaya gittiği için evde bana kalmıştı haliyle merveye bizim evde içeceğimizi akşam onu eve bırakacağımı söyledim 3. cü yılımızdı. Öğlen oldu geldi ufak süprizler yaptım browniden pasta yapıp mum koymuştum üfledi öptüm ve hediyesini verdim çok istiyordu gitarı o an elimdeydi kıza şurdan atla desem benim için yapardı. Ona bugün bizim günümüz bol bol içelim dedim. Gaza geldi arka arkaya 6 bardak votka içti. Bende 6 içmiştim ama çok vurmadı. Arada öpüşüyor espirileşiyorduk üsküdar escort en sonunda aşkım beni duşa sok biraz kendime geleyim dedi. Duşu gösterdim sen dışarı çık dedi çıktım. En sonunda içeri girdim aşkım benimde duşa girmem lazım ama bende düzeleyim biraz dedim tabi bahaneydi :D. Ben gayet iyiydim, tamam gel dedi. Merve daha bozulmamıştı bile birazda utangaçtı sex olayı hiç geçmemişti aramızda duşa girdim ikimizde çırılcıplagız birbirimizi yıkıyoruz. Göğüslerini şampuanlamamı istedi şampuanladım. Sıvazladım buğday tenliydi dolgun bi götü vardı amcığından bahsetmiyorum daha 1 yarrak girmemiş ufacık bi amcığı vardı. Bende ona yavaştan sırtımı şampuanlamasını istedim direk yarrağıma şampuan koy demedim önce üsküdar escort bayan sırtımı şampuanladı sonra sikime döktü ve 31 çektirdim o an orda ona yarrağım hayvan gibi olmuştu bakıp bakıp gülüyordu aşkım indir şunu çarpıp duruyor falan diyordu. bu beni dahada azdırıyordu. Hala çok sarhoştu en sonunda onla aramızda şöyle bi diyalog geçti;
Ben: Aşkım 3cü yılımız ve bugün en güzel günümüz değil mi
Merve: Evet aşkım şuandan başka birşey isteyemem zaten
Ben: Peki beni istermisin artık vakti gelmedi mi ?
Merve: (Düşündü) Bana bugünü yaşattığın için seninle herşeye varım dedi.
onu demesiyle tam arkasına döndürdüm onu şampuanla amını yumuşattım kaygandı biraz parmakladım cok dardı sikim sığmazdı escort üsküdar oraya çok çok seri parmaklamaya başladım bakireydi ama deli gibi zevk alıyordu. Sonra malı ağırca sokmaya başladım yavaşça ileri geri yapıyordum sikiş başlamıştı merve ohh ahh çekiyordu çok ağırca sikiyordum 5 dakika ağırca siktikten sonra bakireliği bozuldu fakat su geldiğinden kan falan yoktu. Amı artık açılmıştı hızlanmıştım seri seri sikiyordum mervede bende çok fena zevk alıyorduk. Onu ayakta kucağıma aldım boynumdan iki elini sardı bacak aralarından onu kaldırdım ve ayakta siktim kolum ağrıdı indirdim. En sonunda sakso çekmez diyordum ama kendisi eğilip hiç beklemediğim anda saksoya yapıştı taşşaklarıma kadar emiyordu en sonunda boşalıcam dedim eğildi ve göğüslerini yaklaştırdı. Göğüslerine hunharca boşaldım hayatımdaki en iyi sex di o. Sonra ona böyle sikişmeyi nerden öğrendiğini sordum bana evde porno izlediğini söyledi. Merveden 9 ay önce ayrıldım arkadaşlar benim başımdan geçenlerde bunlar

kurtköy escort didim escort escort ümraniye markantalya escort ataşehir escort kadıköy escort maltepe escort adapazarı escort adapazarı escort gaziantep rus escort izmir escort buca escort ensest hikayeler gaziantep escort konyaaltı escort escort kayseri escort izmit gaziantep escort bursa escort kocaeli escort bayan bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort brazzers porno bahis siteleri bahis siteleri bahis gvenilir bahis illegal bahis canli bahis adapazar escort webmaster forum