Bir Eş Değiştirme Röpörtajı

Bir Eş Değiştirme Röpörtajı
“Rahats?zl?k veren çiftler hemen elenir”

10 y?ll?k evli ve çocuklu çift Türkiye’deki swinger (e? de?i?tirme) ortam?n? anlatt?: “Tan?d???m?z 1200 swinger çift var. Birbirimize tavsiye ederek yeni çiftlerle tan???yoruz. Evli, çocuklu, normal insanlar?z. Sap?k de?iliz. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden hemen elenir”

EL?F KORAP

Onlar? ikna etmek tam iki ay sürdü. Melih (35) ve Merve D. (32) 10 y?ll?k evli bir çift. Yedi y?ld?r ise swinger (e? de?i?tirme) ya?am tarz?n? sürdürüyorlar.
Türkiye’de 1500’ün üzerinde swinger çift oldu?unu ve bu çiftlerin birbirleriyle devaml? irtibat halinde bulunduklar?n?, tavsiye usulüyle yeni insanlarla tan??t?klar?n? duymu?tum. Yani bilmedi?imiz gizli bir örgütlenme vard? Türkiye’de. Kötü anlamda söylemiyorum. Hakl? olarak gizli. Çünkü pek ço?u i? güç ve de çoluk çocuk sahibi, içimizden insanlar. Hangisi ç?k?p da böyle bir ?eyi aç?klamaya cesaret edebilir ki… Onlara ula?mak zor olmad? asl?nda. Pek çok swinger çiftle ba?lant?ya geçtim. Ama tahmin edebilece?iniz gibi röportaj talebini hep geri çevirdiler. Ama haklar?n? da yememeli. Her gitti?im çift taraf?ndan ba?ka çiftlerle tan??t?r?ld?m. Reddeden “Bir de ?una sorun” diyordu. Sonunda Merve ve Melih D. ile tan??t?r?ld?m. Önce elbette onlar da kabul etmediler röportaj?. Gizli kamera endi?esi ta??yorlard?. “Milliyet için röportaj yapaca??z. Kamerayla ne i?imiz var?” desem de ikna etmem iki ay sürdü. Sonunda onlar fotomuhabiri arkada??m Bünyamin (Aygün) ve benden, tabii biz de onlardan korka korka bulu?tuk. Asl?nda bu kar??l?kl? korkma durumu da iyiye i?aretti. Yani en az?ndan herkes birbirinden korktu?una göre, ortada kötü niyetli birileri yoktu. Özetle, gencecik, iki çocuk sahibi bir çift büyük bir cesaret örne?i göstererek Türkiye’deki swinger ortam?n? anlatt?lar.
Ne onlar?n ne de röportaj? yapanlar olarak bizim amac?m?z böyle bir ya?am tarz?n? tavsiye etmek ya da yermekti. Türkiye gibi bir ülkede hiç de az?msanamayacak say?da insan bunu ya??yorsa, bunun nas?l bir ya?am tarz? oldu?unu, Türkiye’de nelerin de?i?ti?ini, nelerin ya?and???n? görmekti istedi?imiz. Swinger nedir, nas?l bulu?urlar, aldatmak onlar için ne anlama geliyor, bir Türk erke?i nas?l olur da kar?s?n? k?skanmaz gibi sorulara yan?t bulmakt?…

Önce, kimsiniz siz? Ne i? yapars?n?z, kaç y?ld?r evlisiniz…
Melih D.: Ben 35 ya??nday?m. Kar?m 32. 10 y?ll?k evliyiz. Üniversite y?llar?ndan dört y?ll?k bir beraberli?imiz vard?. Biri sekiz, biri dört ya??nda iki tapt???m?z çocu?umuz var. Bu arada ben turizmciyim. Turlar düzenliyorum. Merve de özel bir ?irkette çal???yor. S?radan insanlar?z i?te. Yeter mi?

Yeter. Swinger olmak ne anlama geliyor? Bu sapk?nl?k m?, sap?kl?k m?, bir fantezi mi, nedir?
Melih D.: Evli çiftlerin e?lerini de?i?tirmesi diyebiliriz. Bunun bir ya?am tarz? oldu?unu dü?ünüyorum.

“Kocam e? de?i?tirelim deyince ?ok geçirdim, beni deniyor sand?m”
Siz nas?l swinger oldunuz?
Melih D.: Evlili?imizin üçüncü y?l?nday?z. Yani yedi y?l? devirmi?iz swinger olarak. O s?ralar cinsel hayat?m?z monotonla?m??. Özellikle de o?lumuzun do?umundan sonra… ??im gere?i interneti çok kullan?yorum. Biraz da aray?? içindeyim. Sohbet odalar?na giriyorum. Orada swinger çiftlerle kar??la??yorum. Ve bu ya?am tarz?n?n ne oldu?unu ö?reniyorum. Bir y?l boyunca da e?imden gizli bu çiftlerle konu?uyorum.

Kafan?zda bunu ya?ama fikri var m??
Melih D.: Önceleri yok. Ama sohbet ettikçe daha s?cak bakmaya ba?l?yorum. Yine de kar?ma açam?yorum.

Merve D.: Açamaz çünkü o zamana kadar a??r? derecede k?skanç bir adam. ??e mini etekle, hatta dar pantolonla gitmeme bile katlanam?yor.

Eee…
Melih D.: Bir y?l?n sonunda art?k bu iste?imi kar?ma açmaya karar veriyorum. Bununla ilgili bir CD al?yorum ve bunu e?imle birlikte izliyoruz. Bu bizim için dönüm noktas?. Konuyu aç?yorum. “?nternette böyle bir ?ey var, ara?t?rd?m, evli çiftler aras?nda e? de?i?imi oldu?unu duydum. Böyle bir deneyim ya?ayal?m m??” diye soruyorum. Ve çok büyük bir tepki geliyor.

Merve D.: ?lk etapta “Böyle bir ?ey olamaz. Benim akl?m, mant???m bunu alm?yor” dedim. Bir yandan da acaba beni mi deniyor diye dü?ünüyorum. Bu kadar k?skanç bir adam, aman Allah?m bana e? de?i?tirelim teklifinde bulunuyor. ?lk ya?ad???m ?oktu tabii ki.

Ya sonra?
Melih D.: E?imin böyle bir deneyim ya?amay? istemesi için bir y?l daha geçiyor.

Merve D.: ?lk ?oku atlatt?ktan sonra uzun süre bunu dü?ündüm. ?nsan tereddüt ediyor. Türk kad?n?n?n yeti?tirilme tarz?nda e?inizle böyle bir payla??m yok çünkü. Ama internette di?er çiftlerle konu?tuktan, tecrübelerini dinledikten sonra bunu istedi?ime karar verdim.

Peki, ya ilk deneyim?
Merve D.: Ben kabul edince aray??a ba?lad?k. ?nternette çiftlerle konu?tuk. ?lanlar b?rakt?k. ?çlerinden bize en uygun olan?n? seçtik. Birbirimizi web kameras? arac?l???yla bilgisayar ekran?nda görmü? ve be?enmi?tik. Bir ay telefonla konu?tuk. Sonunda bulu?maya karar verdik.

Ne hissettiniz?
Merve D.: Bulu?tu?umuzda m?? Korktuk! ?lk kez böyle bir ?ey ya??yoruz. Çok heyecanl?yd?k. Oturduk, kahve içtik. Güzel bir diyalog olu?tu aram?zda. Kar??n?zdakinden elektrik al?yorsan?z, bunu belirtiyorsunuz. Ama illa olacak diye bir ?ey yok. Hiç kimseyle konu?amayaca??m?z ?eyleri payla?t?k. Cinselli?e bak??lar?m?z?, nelerden ho?land???m?z?, cinsel isteklerimizi anlatt?k. Daha sonra kad?nlar aras?nda bir diyalog kuruldu. Bir gün açt?m telefonu. “Art?k olacaksa olsun. Ne yapal?m, yapal?m m? yapmayal?m m??” diye sordum. “Sen nas?l dü?ünüyorsun?” dedim. “Olumlu” dedi. “E?imden elektrik ald?n m??” diye sordum. “Evet ald?m” dedi. Ben de ald?m. “Tamam, nas?l ya?ayal?m?” dedi. Nerede olsun diye konu?tuk. Yer konusu çok önemli. Ev ortam? olmuyor. Çünkü aile ortam?ndas?n. Çocuklar var.

Otelde bulu?tunuz yani…
Merve D.: Evet. Bir otelde ayr? ayr? odalar tutuldu. Sonra ayn? odada bir araya geldik. Yemek yedik, içki içtik. Alkol cesaret verici tabii. Saatler ilerledikçe zaten e?ler aras?nda bir heyecan ve yak?nla?ma ba?l?yor. E?ler önce kendi e?leriyle beraber oluyor. Daha sonra çiftler kar???yor. ?nan?lmaz bir atmosfer var.

Sabah oldu?unda pi?manl?k var m?yd??
Merve D.: Pi?manl?k, hay?r duymad?m. Zaten biz bir karar alm??t?k. O ortamdan sonra bir süre bu konuyu konu?mayacakt?k. Hiçbir ?ey olmam?? gibi davrand?k.

Evli olmak ?art m?d?r e? de?i?tirmek için?
Merve D.: Evet. Bu sadece bizim talebimiz de?il, Türkiye’deki swinger çiftlerin büyük k?sm?n?n ön ?art?. Çünkü sen evlisin ve kar??ndakinden de bunu bekliyorsun.

Melih D.: Evli olmas? önemli çünkü gizlilik ?art. Türkiye’de baz? tabular y?k?lmam?? durumda. Ortak tan?d?klar?n ya da ba?ka çiftlerin referans? olmadan böyle bir deneyim mümkün olmuyor. Zaten Türkiye’de ço?u swinger çift birbirini tan?r. Olumsuz bir ?ey olursa hemen duyulur. Büyük bir kulüp gibiyiz. Bir çifti rahats?z eden bir çift bu i?i yapmaya devam edemez. Hemen elenir. Dü?ünün ki siz evlisiniz. E?inizle bu payla??m? ya??yorsunuz. Adam evli de?il. Parayla bir hayat kad?n?n? al?p gelebilir. Siz onunla e?inizi payla??yorsunuz. Yar?n öbür gün sizi tehdit edebilir. Ayr?ca sa?l?k yönünden de çok tehlikeli. Gerçi çiftler ço?unlukla kondom kullan?yor. Yani “Türk’e bir ?ey olmaz” dü?üncesi swinger ortam?nda geçerli de?il.

Çiftler aras?nda gizli bir anla?ma m? var? Ya iki ki?i aras?nda a?k ba?larsa?
Merve D.: Bu ortamda duygusall?k körelmi? olacak. Sadece kendi e?inle aranda olabilir. Sadece o olay yatakta olup bitecek. Bu ili?kinin normal ya?ant?na yans?mamas? gerek. Çocuklar?n?z, belli bir sosyal statünüz var. Herkesin orada olu? nedenini bilmesi gerek.

“Kocas? zorlay?nca sinir krizi geçiren kad?nlar var”
?yi de siz de bir Türk erke?isiniz. Pek çoklar? gibi kar?n?z? namusunuz olarak alg?laman?z dikte edilerek büyüdünüz. Nas?l olup da kar?n?z? k?skanm?yorsunuz?
Melih D.: Hakl?s?n?z. Öyle bir ülkede ya??yoruz ki, bir tarafta töre cinayetleri, bir tarafta ba?ka hayatlar ya?ayan insanlar. ?ki kültürü birden ya??yoruz bu ülkede san?r?m. Bunlar? ya?ayanlar da ayn? topra??n insanlar?. ?lk konu?tu?um çiftlerden biri ?unu söyledi: “E?inle birlikteyken i?yerinde gördü?ün güzel bir kad?n? dü?ünüyor musun?” “Evet”ti yan?t?m. “??te aldatma budur” dedi. Sonra bunu dü?ündüm.

Yani aldatma kavram?na bak???n?z m? de?i?ti?
Melih D.: Evet. Kafada ba?kas?n? arzulamak aldatmak bana göre. E?inle ortak bir payla??m ya?amak de?il. Bu deneyimi ya?ad?ktan sonra kar??mdaki insan? birinin mal? de?il de kendinden sorumlu bir birey olarak kabul ettim san?r?m. K?skançl???m? kontrol etmeyi ö?rendim. Ayn? ?ey kad?n için de geçerli. Swinger olmak kad?n?n kendini bulmas? demek bana göre. Cinsel aç?dan bask? alt?nda yeti?mi? kad?n böyle bir ortamda cinselli?ini s?n?rs?z ya?ayabiliyor ve özgürle?iyor.

Merve D.: Esk**en kad?nl???m?n fark?nda de?ildim. Bu bir gerçek. Ama ?imdi öyle de?il. Be?enildi?imi gördüm. Erkeklerin beni be?endiklerini, benimle olmak istediklerini fark ettim. Aldatmak bence dürüst olmamak. Swinger ortam?nda bir ?ey ya?anacaksa birlikte ya??yorsun. Görü?lerimiz çok de?i?ti. Bu olay? ister ayr? ayr? ortamlarda e? de?i?tirerek, ister ayn? ortamda beraber ya?ayabiliyorsunuz. Ama biz ayr? ayr? olmas?na s?cak bakm?yoruz. Zaten e?inin neler hissetti?ini görmek için bu ortama giriyorsun. Ayr? odalarda olursa bu bir tür aldatma bence.

Melih D.: Biz duygusal doyumu, grup seks yaparak kar?? çiftte de?il, cinsel fantezilerimizi payla?arak birbirimizde buluyoruz.

Swinger çiftler birbirlerine internet d???nda nas?l ula??yor?
Melih D.: Söyledi?im gibi tavsiyeyle. Daha önce beraber oldu?unuz bir çiftten ho?land?ysan?z bu tekrarlan?yor. Veya üçüncü bir çift bulunuyor. Veyahut senin daha önce beraber oldu?un bir çifti onlarla da tan??t?rabiliyorsun. Onlar ho?lan?rsa görü?ebiliyorlar. Ya da diyelim üçüncü çifti siz be?enmediniz ama kar?? taraf be?endi. Onlar dört ki?i onu ya?ayabilir, siz de onlar? izleyebilirsiniz.

Kad?n?n rolü nedir böyle bir ortamda?
Merve D.: Belirleyici olan kad?nd?r. Kad?n istemezse böyle bir ortama girmen mümkün de?il. Zaten son a?amada ileti?imi kad?nlar kuruyor, kad?nlar karar veriyor, anla??yor, her ?eyi belirliyor. Kad?n?n di?er taraf? be?enmesi çok önemli.

Kocas?n?n zoruyla böyle bir ili?kiye giren kad?nlar da var m??
Merve D.: Ben görmedim ama bir araya geldikten sonra sevi?me ba?lad???nda sinir kirizi geçiren kad?nlar olmu?. ?çi yana yana giren kad?nlar da vard?r. Belli ki e?lerinin zoruyla ya da beni b?rak?r korkusuyla gelmi?ler. Bunlar? duyuyoruz.

Evlilikleri bitenler de oluyordur bu yüzden herhalde…
Böyle bir payla??m çiftlerin birbirlerine daha fazla ba?lanmas?na neden olabildi?i gibi bu yüzden bo?ananlar da oluyor. Mesela kad?n istemiyorsa, kocas?n?n zoruyla ya da onu kaybetmek korkusuyla geliyorsa, onlar?n evlili?i bu deneyimden sonra tamamen bitiyor. Çevremizde ili?kisi bu yüzden bitenler var. Ama evliliklerini kurtaranlar? da gördük. Biz kimseye gidip bunu deneyin, yap?n demiyoruz. Özellikle de ili?kisi oturmam??, yeni evli, birbirini iyi tan?mayan insanlar bunu denememeli.

“Kar?m? payla??yorum diyebilmek zor”
Türkiye’de bire bir tan??t???n?z kaç swinger çift var?
Melih D.: Türkiye’de birbirlerini tan?yan, haberle?en 1500-1600 çift var. Biz kar? koca yedi y?lda bu çiftlerden 1200’üyle tan??t?k. Tabii ili?ki ya?ad?k anlam?nda söylemiyorum. Tan??t?k. Zaten ço?uyla konu?ursunuz ama hepsiyle yata?a gitmezsiniz. Her tür insan var bu 1200 çift aras?nda. Doktoru da, avukat? da, ev han?m? da…

Çevrenizde swinger oldu?unuzu bilen var m??
Melih D.: Hay?r yok. Böyle bir ?ey mümkün de?il. Çevremizde normal ya?ant?m?za devam ediyoruz. Belki de swinger oldu?unu bilmedi?imiz dostlar?m?z da vard?r! Bir arkada??m?z?n ba??na geldi bu. Swinger çiftlerden biriyle internette uzun süre yaz???yor ve sonunda bulu?uyorlar. Bak?yorlar ki adam arkada??m?n patronu. Çok büyük bir ?a?k?nl?k ya??yorlar. Ve sohbet ediyorlar. Ama bir birliktelik ya?anm?yor.

Merve D.: Yabanc?larla bunu payla?mak çok daha rahat.

Melih D.: Bir erkek için e? de?i?tirdi?ini itiraf etmek daha zor. Çünkü do?u?tan erke?e sahiplenmek ö?retilmi?. “Kar?m? payla??yorum” diyebilmek zor. Otomatikman “Ben yetersiz miyim?” diye dü?ünebilir insan.

Siz dü?ündünüz mü bunu?
Melih D.: Hay?r. Ben kendim istedi?im için olmad?.

Bulu?maya giderken ne giyersiniz? Özel bir haz?rl?k olur mu?
Merve D.: Tabii. Yeni yeni fantezi iç çama??rlar? al?n?yor. Haz?rlan?l?yor.

Pazar donuyla kar??n?za ç?kan olmuyor mu yani!
Merve D.: Oluyor tabii! Ama benim için böyle bir ?eyi gördü?üm anda biter! ?stemem. Özen göstermek önemli. Bir de tabii temizlik çok önemli.

Ya? k?stas?n?z var m??
Melih D.: Yok.

60 ya??nda da olabilir mi yani?
Melih D.: Olabilir. O andaki elektri?i yeterli. Öyle bir s?n?r yok. Tabii seçenler çok. Bu ki?isel diye dü?ünüyorum. Bizim öyle bir kayg?m?z yok.

ALINTIDIR

sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz

sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz

Merhaba size 1 ay önce ba??mdan geçen ya?arken çok zevk ald???m bir
olay? anlatmak istiyorum.ben 32 ya??nda 185 boy 90 kg bak?ml? ve atletik
vucuda sahip kendi i?i olan bekar ya?ayan biriyim.Havalar iyice ?s?nmaya
ba?lad??? için sahil kenar?ndaki k.kumladaki yazl???mda kalmaya
ba?lam??t?m.

(Ben bursada ya??yorum) olay?n gerçekle?ti?i gün ayn? siteden beraber
gidip geldi?im arkada??m kenan ? almaya i?yerine gitmi?tim.kenan?n
i?yerine gitti?imde kenan yoktu ama e?i hande ordayd?.handeyle
selamla?t?ktan sonra hande kenan ?n geç gelece?ini kendisininde bursa da i?leri
oldu?u için geldi?ini ama k.kumlaya gitmenin zor oldu?u bildi?i için buraya
geldi?ini kendisinin benimle gelmesinde sak?nca olup olmad???n?
sordu.bence sorun yok sen nezaman istersen ozaman gideriz dedim .

Bende haz?rlan ozaman ç?kal?m dedi?imde ben haz?r?m hadi gidelim
dedi.hande önümden ç?kt?.merdivenlerden inerken hande nin kalçalar?na gözüm
tak?ld?.muhte?em görünüyordu..önümde k?r?tarak merdivenlerden indik
caddeye ç?kt?k handeye sen 5 dakika bekle ben arabay? otoparktan al?p
geliyorum dedim.bir?ey demeden ba??yla onaylad?.Ben geldi?imde hande ne
kadar hovarda var bursada dedi.hay?rd?r ne olduki dedim.sen gelinceye kadar
herkes korna çald?.

Bende normaldir günde kaç kez bu kadar güzel bayan görüyorlarki
dedim.hande gülümsedi ben okadar güzelmiyimki bak?yorlar dedi tabiki güzelsin
güzel olmasan bu kadar insan neden sana talip olsun ki dedim.Hande
keyifli bir ?ekilde talip olsalar ne olurki hiç birini tan?m?yorumki dedi.o
an akl?mda ?imsekler çakt?.sen kendine talip ar?yorsan benide s?raya
yaz dedim oda olmaz öyle ?ey sen benim e?imin arkada??s?n dedi..benim
biraz can?m s?k?ld? zaten trafikte çok yava? ilerliyordu.ama handeyi
kafalamay? kafama koymu?tum..

Hande benim çekirgede küçük bir i?im var oraya gidelim hallettikten
sonra döneriz dedim.oda ok zaten kenan da geç gelecek sorun olmaz
dedi…çekirgede tekel bayi olan arka??ma u?rad?m asl?nda i?im yoktu.sadece
handeye içki içermek istedi?im için bu yalan? uydurmu?tum. 3\’er tane bira
ald?m. arabaya döndüm hande hani i?in vard? içki alm??s?n dedi bende
arkada??m ikram etti yazl?kta

balkonda içersin diye yalan?m? devam ettirdim.handeye dedimki bu
biralar? bursa manzaras?na kar?? içmek istermisin biz gidinceye kadar biralar
?s?nacak ziyan olacak dedim..hande ba?ta olmaz kenan ararsa ne derim
dedi.Sen içme ozaman bende yolda giderken içerim dedim biray? açt?m
biradan büyükçe bir yudum ald?m hande hadi da? yoluna ç?k özendim içelim
biralar? dedi

(handenin alkole kar?? zay?f oldu?unu biliyordum özellikle bu yolu
tercih ettim) ba?arm??t?m içkiyi seviyordu ama çabuk kafay? buluyordu.Da?
yolunda uygun bir yer bulduktan sonra araban?n içinde içmeye ba?lad?k
hande ilk biray? bitirdikten sonra çak?r keyif oldu.2nci biradan sonra da
nakavt koltukta bana do?ru kayk?ld?.ba??m dönüyor bira çarpt? beni
dedi.bende ozaman arka koltu?a

geçelim biraz uzan kendine gelirsin dedim.arka koltukta ba??n? kuca??ma
koydu yüzü araban?n tavan?na bak?yor gözleri kapal?yd?..çok geçmeden
handeye kur yapmaya ba?lad?m.saçlar?n? ok?uyordum.handeye çok güzelsin
kenan çok ?ansl? gibilerden sözler ediyordum.hande gözlerini açarak
gerçekten güzelmiyim beni be?eniyormusun dedi handeye güzel dememek mümkün
de?il zaten

26 ya??nda 175 boy.iri gögüsler dolgun kalçalarla muhte?em bir
güzelli?i vard?.i?i dahada ileriye götürerek parma??m? dudaklar?nda gezdirmeye
ba?lad?m hande çok direnmedi.dudaklar?n? aralayarak dilinin ucuyla
parma??m? yalamaya ba?lad? bende yava?ça parma??m? a?z?ndan içeri
itiyordum.parma??m?n hepsini yalamaya ba?lam??t? hande parma??m? yalad?kça
benimk**e dimdik olmu?tu.

Hande gözlerini açt? gerçe?ini yalamak istiyorum hadi ç?kar dedi
çabucak pantolunum beraber donumuda dizlerime kadar s?y?rd?m.hande
do?ruldu?unda benim 22 lik kar??s?nda dimdik duruyordu.hande bu ne böyle kenan
bunu görse kendi sikini keser atar dedi (kenan?n ki 13 cm mi?) h?zla
yalamaya ba?lad? hande yalad?kça ben zevkten ç?ld?r?yordum yara??m?n
tamam?n? a?z?na al?yor diliyle

boydan boya yara??m?n gövdesini yal?yordu.ben gelmek üzereydim
geliyorum dedi?imde yara??m?n tamam?n? ald?..hayk?rarak a?z?na bo?ald?m..bütün
döllerimi yutmu?tu..yara??m? serbest b?rakt???nda p?r?l p?r?l hala
sertti.hande seninle i?im daha bitmedi ?imdi s?ra sende hadi bakal?m dedi.

Koltu?a s?rt üstü uzand?m hande boy elbisesini beline toplad? içinde
kulot yoktu am?n? a?z?ma dayad? hadi erke?im yala dedi?inde handenin am?
s?r?ls?klamd?.dilimle am?n?n derinliklerine giriyor handeyi
ç?ld?rt?yordum hadi içime gir yeter art?k dedi.koltukta do?rulduk hande
bacaklar?n? açarak am?n? sikime do?ru hedefledi yara??m yava? yava? handenin
am?n?n derinliklerinde yol almaya ba?lad???nda

am? darl??? can?m? yak?yordu hande am?na yara??m girdikçe ac?yor yava?
demesine ra?men yara??m?n tamam?n? alm??t?. hande üzerimde oturup
kalkt?kça zevk ç??l?klar? at?yordu yakla??k 10 dak içinde gidip geldim hande
bu esnada 2 kere bo?alm??t?.bende gelmek üzereydim geliyorum dedi?imde
hande üzerimden kalk?ncaya kadar handenin içine ç?lg?nlar gibi
bo?ald?m..

hande de olan oldu diyerek yara??m? b?rakmad? döllerimin hepsini am?n?n
içine hapsetti öylece 1-2 dakika kald?k saat iyice geç olmu?tu.yola
ç?kmak üzere toparland?k.hande ön koltu?a oturdu?unda dudaklar?ma yap???p
uzun uzun öptü çok güzeldi.sende böyle bir yarak oldu?unu bilseydim
daha önce siktirirdim sana bundan böyle benim erke?im sensin dedi bende
keyiflenmi?tim.

Arabay? çal??t?r?rken hande nin tlf çald? arayan kenand?.hande tlf
kapatt? gece 2-3 gibi gelece?ini merak etmesin diye arad???n? söyledi.iyi
bir haberdi yolumuz uzundu.?ehir merkezinde ç?kt?ktan sonra hande elini
yara??m?n üzerine elini koydu yalamak istiyorum hadi ç?kar dedi benim
için sorun yoktu benim silah?örü serbest b?rakt?m hava karanl?k ve yol
?ehirler aras? yol oldu?u için

problem olmazd?..hande yara??m? vantuz gibi emiyor çok uzun sürmeden
dimdik olmu?tu.hande yalad?kça ben iyice zevke geliyordum.bacaklar?m
kas?lmaya ba?lam??t? k?sa zamanda 3ncü kez bo?almak üzereydim.gözlerim
kaymaya ba?lad?..araban?n kontrolunu kaybetmek üzereydim.yava?ça en sa?
seride geçtim durmamla handenin a?z?na bo?ald?m yine döllerimin hiçbirini
kaç?rmadan

yalay?p yuttu.gülümseyerek bakt?.dudaklar?ma öpücük kondurdu
toparland?m tam yola koyulduk handenin tlf çald? kenan ar?yordu i?inin erken
bitti?i 15 dak sonra yola ç?kaca??n? söyledi..bizi tela? ald? daha bi dünya
yol vard? aceleyle gaza bast?m kumlaya girdik hemen evlerimize
girdik.ucuz atlatm??t?k.

Yakla??k 15 dak.sonra kenan?n geldi?ini duydum.dairelerimiz
kar??l?kl?yd?.saat 1.30 civar? yatmak üzereydim.tlf numa msj geldi mesajda kenan
çok yorgunmu? yat?p uyumu? kap?y? aç?k b?rak gelece?im haz?rlan diye
bende ok diye cevap verdim.dairenin kap?s?n? aç?k b?rak?p salonun
???klar?n? söndürüp ç?r?lç?plak bir ?ekilde handeyi beklemeye
ba?lad?m..beklerkende bo? durmad?m yara??m?

haz?r hale getirdim yara??m? vazelinledim.kar?? dairenin kap?s?n?n
aç?ld???n? duydum.kap?n?n arkas?na sakland?m hande içeri girer girmez
kap?y? kapatt?m handenin a?z?n? elimle kapatt?m ba??rmas?n diye handenin
arkas?na geçip gö?üslerini s?kmaya ba?lad?m hande kalçalar?n? bana do?ru
yaslad? sol elimle gö?üslerini sa? elimle am?n? ok?amaya ba?lad?m hande
ayakta k?vran?yordu..geceli?ini omuzlar?ndan a?a??ya kayd?rd?m hande
ç?r?lç?plakt?.ikimizde hiç konu?muyorduk..handeyi arkadan

ba??n? bast?rd?m hande ne yapaca??m? anlam??t?.belini k?rmadan ellerini
kap?ya dayayarak kalçalar?n? d??ar? ç?kard?.göt deli?ine tükürerek
zaten vazelinle haz?r haldeki yara??m?n kafas?n? dayad?m.yava?ça itmeye
ba?lad?m.yara??m handenin götünü yararak ilerliyordu hande ba??rmamak için
kendini s?k?yordu s?kt?kça can? daha çok ac?yordu..götünün yanaklar?na
birkaç kez vurdum hande

gev?edi ve ben yara??m?n tamaman? içine soktum göt deli?i çok dard?
al??mas? için içinde biraz bekledim.yava? yava? içinde gelip gitmeye
ba?lad?m hande zevk almaya ba?lam?? sik beni erke?im am?m? siktin götümüde
sik diyordu bende k?rmad?m yakla??k 10 dak.siktim bo?almam
gecikmi?ti.hande kendi am?n? ok?uyor

ald??? zevki artt?r?yordu.hande ?imdide am?m? sik dedi handenin
götünden ç?kt?m.handeyi salonda yere hal?n?n üzerine yat?rd?m.hande
bacaklar?n? açm?? içeri girmemi bekliyordu.yara??m? am?n?n dudaklar?nda
gezdiriyordum hande yalvarmaya ba?lam??t?.hadi erke?im sik beni hadi içime gir
yara?a doyur diye yalvar?yordu.

Yara??m? bir anda handenin am?na kökledim ah diye bir ç??l?k
att?.içinde gelip gitmeye ba?ald?m hande yara??m? yedikçe s?rt?m? t?rmal?yorbeni
kendine do?ru çekiyordu..bende bo?almak üzereydim.kendimi geri çekmek
istedi?imde hande bacaklar?n? belime kollar?n?da vucuduma dolad? içime
bo?al olan oldu art?k devam et dedi?inde iliklerimde kalan son döllerimi
hepsini handenin am?n?n içine bo?altt?m.ben yorgun ve bitmi? bir halde
handenin üzerine y???ld?m..

Hande ben gitmeliyim art?k bizimki uyan?rsa kötü olur dedi.saat 2,30
olmu?tu handeyi eve gönderdikten sonra yat?p uyudum..sabah kalkt???mda
saat 10 olmu?tu kendime geldi?imde i?e gidecek halim yoktu.i?yerini
arad?m ben gelmeyece?im siz bensiz idare edin yar?n görü?ürüz diyerek tlf
kapat?p.kenan? arad?m kenan sabah erken ç?kt???n? zile bast???n? ben
uyanmay?nca tek ba??na bursaya geldi?ini söyledi…

Saat 11 gibi kap? çald? açt???mda hande kar??mda duruyordu.elini
yara??ma at?p bugün için haz?rm?s?n erke?im dedi?inde eyvah beni kurutacaks?n
galiba dedi?imde ben ahz?rl?kl?y?m sen rahat ol ?imdi s?k? bir kahvalt?
haz?rlayaca??m ve sana öyle bir gün ya?ataca??mki ömrünce
unutamayacaks?n dedi?inde kar??mda keyiften dörtkö?eydi…Art?k maceram?n kalan
k?sm?n? di?er yaz?mda anlataca??m…ya?ad?klar?m? merak edenler mail
atabilirler ama sadece bayanlar…handeyle ya?ad?klar?m?z? ya?amak isteyen
evli dul bekar turbanl? bayanlar maillerinizi bekliyorum…görü?mek üzere

olgun aysem

olgun aysem

Slm ben istanbuldan yazıyorum boyum 1,78 yaşım 24 esmer ve yakışılkı biriyim. Bir sohbet kanalında başladı her şey , daha sonra msn’den devam etti sohbetlerimiz. Ikimizde evli olduğumuz için eşlerimizle yaşayamadığımız her şeyi sanalda yaşamaya başlamıştık ayşe’yla ama artık bu bizi tatmin etmiyordu. Her şeyi gerçekte yaşamak için sabırsızlanıyorduk. Ve beklenen gün geldiğinde bana vermiş olduğu adrese gittiğimde hala çekincelerim vardı. Ama kapı açıldığında aklım başımdan gitmişti. Ayşe beni kapıda üstünde dar bir gömlek ve dizlerinin üstünde bir etekle karşılamıştı. Evinin kapısından içeri girer girmez dudaklarımız birleşti kapıda uzun uzun öpüştük. Ikimizde çıldırmış gibiydik. Beni elimden tuttuğu gibi oturma odasına götürdü benim oturmamı içecek bir şeyler hazırlayıp geliceğini söyledi. Sonra yanıma gelip oturdu bir yandan sohbet ediyoruz bir yandanda elimizdeki kadehlerimizi yudumluyorduk. ayşe’nun o güzel parfümüne daha fazla dayanamayarak belinden kendime doğru çekip dudaklarına uzandım. ayşe’da benim ağzımının içine dilinle baskı yapıyordu. Ellerimizdeki kadehlerden de kurtulup birbirimizi okşamaya başladık. ayşe . kalkıp kucağıma oturdu bende belinden kavrayıp kendime doğru çektim. Bir yandan öpüşürken bir yandanda gömleğimin düğmelerini açıyordu. Bende boynunla dudakların arasında gezintiye çıkmıştım ve bu arada bende yavaş yavaş onu soymaya başladım. üstünü çıkardığımda müthiş vücudu bütün asaletinle artık kollarımın arasındaydı. Onu yavaşça koltuğun üzerine yatırdım sütyenini çıkarmadan , göğüslerinin sütyeninden taşan kısımlarını emmeye başladım ayşe’de bir yandan pantolonumun düğmelerini açmaya çalışıyordu. Sonra beni üstünden iterek yatak odamıza geçelim hayatım dedi. Bende onu kucağıma alıp yatak odamızın yolunu tuttum. Artık üstümüzde hiçbir şey yoktu onun tenini hissetmek beni mühiş tahrik etmişti. ayşe’yi yatağa yatırarak dilim ve ellerimle vücudunu keşfe çıktım. . Boynundan başlayarak yavaş yavaş aşağılara inerek dilimin bütün marifetlerini sergiliyordum. Inanılmaz güzel göğüslerini yalayıp yutmak istiyordum. ayşe’de bir yandan kulağıma aşk sözcükleri fısıldıyor bir yandanda saçlarımı okşuyordu. Göğüslerinden daha aşağılara indiğimde zevk iniltileri beni dahada tahrik etmişti. Göbeğini dakikalarca yaladıktan sonra o muhteşem kadınlığına gelimiştim. Küçük dil darbelerimle ayşe’nin zevk çığlıkları kulağımda yankılanıyordu. Sonra o beni yatağa yatırdı zevk çığlıkları atma sırası bana gelmişti. Iki eliyle kavradığı malafatımı küçük dil darbeleriyle başlayıp , kafasını iki dudağının arasına aldıktan sonra hızlı hareketlerle aşağı yukarı yaparak güzel bir ritim tutturmuştu. Ben ise altında zevkten kendimi kaybetmiştim. En sonunda dayanamayarak çığlık çığlığa boşaldım. ayşe sertliğini kaybeden malafatımı tekrar ağzına alarak canlandırmaya başlamıştı. Artık ikimizinde dayanacak gücü ve sabrı kalmadı. ayşe’yi yatağa yatırıp üstünde yerimi aldıktan sonra yavaş yavaş içine girmiştim güzel bir ritim yakaladıktan sonra bacaklarını omzuma aldım. Bir yandan gidip gelirken bir yandanda göğüs uçlarına küçük ısırıklar atıyordum. Artık bulutlardaydık ikimizde zevkten garip garip sesler çıkarıyorduk. Ben iyice ritmimi hızlandırıdım ve ikimizde çığlık çığlığa patladık. Kendimi ayşe’nin üstüne bıraktım ikimizinde gözlerinin içi gülüyordu. Eğilip dudaklarına küçük bir buse kondurup kulağına sevgilim sen harika bir kadınsın dedim. Sonra beraber duşa girip birbirimizi yıkarken ben tekrar dudaklarına eğilip öpmeye başladım. Suyun altında tekrar sevişmeye başladık. ayşe’yi duvara yaslayıp o muhteşem kadınlığını yalamaya başladım ordan daha yukarılara geldiğimde hayatımda gördüğüm en güzel göğüslerini elimle avucumu dolduruken dilimlede yalayıp yutuyordum. Muhteşem güzel bir kadın olduğunu kulağına fısıldadığımda canım sevgilim diye karşılık verdi bana. Sonra oda benim sırtımı duvara yaslayıp dilinle bana inanılmaz güzel anlar yaşatıyordu. Dilini . o kadar güzel kullanıyordu ki benim inlemelerim su sesini bile bastırıyordu. Daha fazla dayanamayarak kollarından tutup ayağa kaldırdım belinden kavrayarak bir çırpıda kucağıma aldım onu , bu benim en çok sevdiğim pozisyonlardan biriydi. Ben ayaktayken o kucağımda yavaş yavaş git gellere başlamıştı güzel bir ritim yakaladık. öyle inliyorduk ki sesimizi . bütün komşuları duymasın diye dudaklarına yapıştım. Aynı pozisyondayken sırtını duvara yasladım ayşe’de ayaklarını belime dolamıştı bu sefer gidip gelme sırası bendeydi yavaş yavaş girip çıkmaya başladım. Kulağıma aşk sözcükleri fısıldıyordu , bende onun kulağına. Ben iyice ritmimi hızlandırdım ikimizin çıkardığı sesler kulaklarımda çınlıyordu. Aşkım artık benim dayanacak gücüm kalmadı geliyorum . dediğimde hızlan bende geliyorum dediği anda müthiş bir sarsılmayla final yapmıştık ve olduğumuz yere oturduk. Ondan sonra yıkanıp çıktık banyodan. Ayşe birer kadeh daha içki hazırlamıştı içkilerimizle sigaralarımızı içerken ikimizinde yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Bunu en kısa sürede tekrarlamak için sözleşmiştik. Ve dudaklarına veda öpücüğü kondurduktan sonra yanından ayrıldım. Gizli olan her şeyin çok güzel olduğunu bir kere daha anlamıştım

Kiz kardesimle doyumsuz universite hayati

Kiz kardesimle doyumsuz universite hayati
Selam arkadaslar biz ankarada bir universitede yiz anlatacagimiz hikaye 1 yil oluyor baslayali.
Ben 19 kiz kardesim 18 1.74 boy 70 kg beyaz sut gibi bir teni siyah uzun saclari var kahve renkli gozleride ayri guzel bizim birbirimize ilgimiz 12 yaslarinda basladi birbirimizi oksar o benim sikimi oynar oper yalar bende onun heryerini yalar dilimle amini ve gotunu sikerdim anne baba ogretmen oldugundan evde yanliz kalirdik sik sik boyle amatorce devam ettik ben universiteyi kazanincaya kadar ankarada guzelbir universite bolum tutturdum ailem balikesirde ben ilk universite yilim bir ogrenci pansiyonu gibi bir yerde gecti guzel bir yil gecirdim her anlamda ailemdende 1 yila yakin uzak kaldim tatillerde arkadaslarla takildim onlar beni ziyarete geldiler bu arada da kiz kardesim uni versite sinavina girdi onunda tercihleri ailem istegi uzerine ankara oldu ve kazandi yaz tatilinde ailecek bir araya geldik bir hafta izmirde tatile gittik bu arada kiz kardesim bir afet olmus beni azdiriyordu bikiniyle denizde birbirimize baya yakinlasiyor kazayla olmusgibi ellesiyorduk universite hakkinda konusuyorduk babamgilin yanina geldik sohbet ederken babam bir ogrenci dairesi kiralayacaklarini kiz kardesinle orda kalirsiniz birbirinize yardimci olursunuz dedi ben icimdeki sevinci disari yansitmamak icin zor tuttum kardesimle goz goze geldik ne yani ben abimle mi kalacagim dedi annemde ikiniz icin en iyisi bu dedi bende sorun deyil daha ucuz olur falan dedim orda konu kapandi kiz kardesimle yanliz kaldigimizda eeee nasil olur ikimiz yanliz dedi bende super olur canim dedim gulduk tatil bittiginda ailemle ankaraya hittik babamin arkadasi aracigi ile iki oda kucuk bir mutfak daireyi uygun kiraladik esyalar aldik yatak masa falan tatilin bitmesine bir hafta kala biz ankaraya yerlestik 3 gun annem de bizle yatmisti kiz kardesimin odasinda ucumuz kaldik sonra annemde ogretmen oldugu icin okullar acilmadan birkacgun once gitti evde yanliz kalmistik sonunda bir yildir birbirimize yakinlasmadigimiz icin biraz ikimizde cekiniyor duk kiz kardesim gayet rahat evin icinde kisa bir şort yarim uzeri bazen sadece bir sutyenle gezmeye basladi konuyu eskilere getirdim yaptigimiz deliliklere sexse falan bir o anlatti birben sonra o odasina gitti 10 dakika sonra bende arkasindan sessizce gittim kapisi tam kapali deyildi yataga yuzu koyun uzanmis alt tarafi ciril ciplakti altina yastigi almis mustarbasyon yapiyordu kalcalari vuvudu harikaydi bende sikimi oksayarak onu izlemeye basladim biryandan amini oksuyor biryandan altindaki yastiga surtuyor du kalcalari harikaydi bir sağa bir sola beni deli ediyor izledigiminde farkindaydi galiba sonra yastigin altindaki tarakla got deligini oynamaya basladi daha once hic bunu yaptigini gormemistim yavas yavas hepsini soktu inleyerek bosaldi bende o sirada bosalmistim hemen kendi odama gectim yarim saat sonra dusa gitti sonra o ciktiktan sonraben gittiim o gun oyle gecti sabah beraber kahvalti yaptik cok guzelbir kiz oldugunu erkekler pesinde kosacagini dikkat et mesi gerektigini soyledim merak etme sen benim abim var neyapcam ben onlari dedi bana acik mesaj gonderiyordu sonra odasina gitti laptop la internette takiliyor yataga yuzu koyun uzanmis altindaki kisa sortu birazdaha toparlanmis kalcalarini gore biliyordum bende neyapiyorsun diye yanina gittim hiic dedi nelere bakiyorsun dedim bacaklarinin arasina yerlestim fazla bastirmadan kalcasina surtuyordum sikimi oda bana karsilik vermeye basladi sikimi kalcasina bastiriyordim artik tam am dudaklarina yerlestirdim bir yandanda boynunu falan opmeye basladim elimi altina sokup amini oksamaya basladim supersin dunnizledim seni harikaydin dedim neden gelmedin ya dedi hadi sik beni abi seni istiyorum dedi ikimizde birbirimizi soyduk opusmeye basladik sonra ben onun gogsunu emdim yaladim amina indim dilimle amini sikiyor emiyor bir yandanda amsuyu ile tukrugum ile islattigim got deligini parmagimla gitgel yapiyordum kafami amina bastirarak bosaldi nefes nefese kaldik benim sikim tas gibiydi halen sikimi eliyle oksadi sonra yalamaya basladi cok guzel yaliyordu nerden ogrendin dedim baktigim pornolardan birde eski erkek arkadasimdan dedi guldu beni birazdaha azdirdi sonra domallttim sikimi got deligine bastirdim hafif hafif dur boyle olmucak dedi gitti cantasindan kirem getirdi altina yastik ve battaniyeyi toparladi domaldi ben ilk got deligini kiremleyip sonra sikimi yeniden denedim yavas yavas giriyor offof yavas yavas diye inliyordu hepsini soktum bekle cikarma dur dedi yaptinmi hic dedim bir kackez yaptim gotten ama uzun zaman oldugundan alismasi lazim dedi bem beyaz kalcasini oksayarak yavas yavas git gel yapmaya basladim cikartip tekrar kirem surmemi istedi busefer rahat girdim oda zevkle aliyordu icine 5 dakika falan git gel yaptik oda amini oksayarak ikimizde bosaldik yan yana uzandik nefes nefese superdi vok guzelsin dedim oda bu zamani bekliyor hayal ediyordum dedi bende bundan sonra boyleyiz askim dedim 6 ay evde nerdeyse cirilciplagiz ve her firsatta 69 anal sex yapiyorduk bu siteden porno izliyor sex itiraflari okuyorduk birgun amini yalarken artik kendimi tutamadigimi amindanda sikmek istedigimi soyledim sikimi amina surtup dudaklarinin arasina bastirip cekiyor bacaklarini acti eliyle am dudaklarini oksayarak ayirdi hadi dedi ben birden bastirdim ciglik atti aci cektiginden cikardim amindan biraz kan gelmisti biraz durdu banyoya gitti temizlendi geldi hala biraz acidigini bugunluk yeter hem korunma hapi olmadan onden olmaz dedi bende gittim dus alip yanina uzandim uzgunum pismanmisin dedim hayir pisman deyilim bende zevk almak istiyordum ama biraz acidi o yuzden biraz durgunum dedi evlenecegim zamanda diktiririz dedi opustuk uyduk sabah kalkip universiteye gittik butungun aklimda daracik sulu amcugu vardi dersten sonra bulustuk eve gelmeden bayan olan bir eczaneye gittik kiz kardesim dogum kontrol hapi aldi sonra marketten alis veris yaptik eve gittik birseyler yedik ictik kiz kardesimle sevismeye basladik biraz beklemen lazimdedi dusa gitti odasina gitti geliyorum biraz bekle dedi makyaj yapip siyah ince corap mini bir elbise sexsi bir bayan olmus du ben baya bir sasirdim hadi bu gece ozel olacak dedi yanima oturdu 18 yasindaki kardesim tam bir orosbu gibi sebisiyor karsimda soyunuyordu bende ciril ciplak kaldim o sirada onumde diz cokup sikimi emmeye eliyle 31 cekiyor sonra kafamin uzerine oturdu amini gotunu yalattiriyordu ben daha fazla dayanamayip yatirdim amini tekrar yaladim ve sikimi yavas yavas soktum ikimizde zevk aliyorduk bacaklarini omzuma aldim hizli hizli pompalamaya basladim oda eliyla kalcasini ayiriyor daha once yasamadigimiz zevki son doruklarinakadar yasayarak bosaldik biraz dinlendik tekrar sevismeye basladik bu sefer o sikimin uzerine oturdu uzerimde ziplamaya basladi bende kucuk goguslerini oksuyor kalcasini oksuyor aziyorduk kardesim yorulduktan sonra onu domalttim arkasina gectim bembeyaz olan am kapaklari kipkirmiziydu ve zevk suyu damliyor sikimi sulu amcuguna sokaraka pompalamaya basladim cikan sesler bezi daha cok azdiriyor du o sirada cikartip got deligine girdim biraz ordan biraz amindan ikinci kez bosaldik o gece 3 kadar sex yaptik yatakta uyup kalmisiz uyandigimizda oglen 12 olmustu derslerin hic birine girmedik yemek falan yedik kaldigimiz yerden devam ettik .O gunden sonra ayni sekilde devam ediyoruz ensest oldugumuzdan biraz tepki ceke biliriz ama hayat ve tercih bizim .

Abim Alkolik olunca Yengem Bana Verdi (alıntıdır)

Abim Alkolik olunca Yengem Bana Verdi (alıntıdır)

Selam arkadaşlar ben Barış. Askerden önce yaşadığım bir hikayemi sizlere anlatmak istiyorum. Abim İstanbulda yaşayan evli bir adam. 44 yaşında aşırı derece alkole düşkün. Yengem ise 31 yaşında kendi halinde bir kadın. Ben 18 yaşına gelince çalışmak için İstanbula gittim ve onlarda yaşamaya başladım. Abim genelde eve doğru dürüst gelmez. Nerde akşam orda sabah takılırdı. Geldiğinde de çok sarhoş olurdu zaten. O kadar çok içerdi ki ne beni ne de yengemi gözü görmezdi. O zamanlar daha 18 yaşındaydım azgındım ama hiçbir kadınla sikişmemiştim. Tabi ergenlikle aklımda hep bir kadını sikme düşüncesi vardı. Vücutlarını falan çok merak ediyordum. Yengem de benim yaşım orta düzey olduğu için yanımda rahat giyinmekten hiç çekinmezdi. Ben onu bu şekilde gördükçe her gün daha fazla azıyordum. Resmen kadın benim aklımı başımdan alıyordu. Ev sobalı olduğu için kış aylarında genelde aynı odada yatıyorduk.

Ben bazen yengeme şakayla karışık dokunuyordum iyice azıyor sonra da banyoya giderek 31 çekiyordum. Ama artık dayanabilecek halim kalmamıştı onu sikmekten başka bir şey düşünemiyordum. Sanırım en sonunda o da benim bu davranışlarımdan şüphelenmeye başladı. Beni karşısına aldı ve neden bu şekilde davrandığımı sordu. Ben geçiştirdim ama ısrarla aynı soruyu sormaya devam ediyordu. Çok utanmıştım bundan. Yine cevap vermedim ve konuyu geçiştirdim. Aradan birkaç gün geçmiş yengem yeğenlerimi uyutmuştu ve yine abim evde yoktu. İkimiz salonda otururken ben bir duş alayım diyerek yengem banyoya gitti. Artık benim de dayanacak halim kalmamıştı biraz zaman geçince arkasından banyoya daldım. Ama yengem beni görünce çığlığı bastı. Ben de yeğenler uyanmasın diye onu sürüklercesine odama götürdüm.

Odama gelir gelmez dudaklarına yapıştım. Amacım onu zevke getirmek ve bağırmasını engellemekti. Bir yandan da göğüslerini okşuyordum. Düşündüğüm gibi de oldu yengem biraz sonra karşı koymayı bıraktı ve öpmelerime karşılık vermeye başladı. Hemen onu yatağa yatırdım ve amına kafamı daldırdım. Amını deli gibi yalıyor iyice zevk almasını sağlıyordum. Amından şarıl şarıl sular akmaya başlamıştı. Ben de daha fazla beklemek istemedim ve sikimi amına dayadım. Zorladım ama uzun süredir sikilmediği için sikim amına girmedi. Ben de sikimi ağzına verdim ve yalatmaya başladım o yalarken kendimi tutamadım ve ağzının içine patladım. Artık ikimizde iyice azmıştık. Yengem bütün döllerimi yuttu ve sikimi yeniden yalayarak kaldırdı. Ben de yeniden bacaklarını açtım ve sikimi amına sürtmeye başladım. Bu defa hem amının ıslaklığı hem de sikimin ıslaklığının etkisiyle hiç zorlanmadan girdi.

Yengem inliyor ben ise amında hızlı bir şekilde gidip geliyordum. O kadar azmıştım ki gözüm dönmüştü resmen kadını makine gibi sikiyordum. Ben vururken kalçalarına çarpan taşaklarımdan da sürekli şak şak şak sesleri geliyordu. Artık boşalmaya yaklaşmıştım yengem benden önce davrandı ve titreye titreye inleyerek boşaldı. O boşalırken ben de sikmeye devam ettim ve bütün yalvarmalarına rağmen amının içine patladım. İki defa boşalmama rağmen hala azgındım ve bir posta daha sikmek istiyordum. Bunu yengeme söyleyince o da hemen yarağımı ağzına aldı ve yeniden kaldırdı. Bu defa onu götünden sikecektim ve domalttım. Ama yengem bundan korkmuştu. Zorlaya zorlaya onu bir posta da götünden siktim. Artık alıştı abimin yokluğunda kendini bana siktirmeden yapamıyor.

Erwischt; Letzter Teil

Amateur

Erwischt; Letzter TeilIch ging zu unserer Haustüre und öffnete sie. Vor mir stand unser Besuch. Er hieß übrigens Peter. Als er mich in meinem Outfit sah, bekam er große Augen und meinte, dass er so auch noch nie empfangen wurde. Ich lächelte ihn an und bat ihn herein. Wir gingen erstmal ins Wohnzimmer.Ich fragte ihn, was er denn gerne trinken möchte und er bat um ein kühles Bier, da es an diesem Tag recht warm war. In der Küche holte ich zwei Bier und ging damit wieder ins Wohnzimmer, wo Peter auf einen Sessel Platz genommen hatte. Unverholen starrte er auf meinen Slip, als ich ihm das Bier und ein Glas gab. Er meinte, ich wäre sehr sexy angezogen und hätte eine tolle Figur (Sport war damals für mich oberste Pflicht).Wir schenkten unsere Gläser voll und stießen auf einen schönen, geilen Abend an. In dem Moment kam meine Süße ins Wohnzimmer und Peter schaute in ihre Richtung. Er verschluckte sich fast, als er meinen Schatz in ihrem Outfit sah. Sie sah aber auch toll aus und ich war richtig stolz auf sie.Claudia ging zu Peter hin und begrüßte ihn herzlich mit einer kurzen Umarmung. Ich stellte die Beiden einander vor und Peter war voll des Lobes über meine Kleine. In seinem Blick sah ich, dass er jetzt gleich meinem Schatz am liebsten an die Wäsche gegangen wäre. Wir nahmen wieder Platz und wir hielten ein wenig Small Talk. Peter machte wirklich einen sehr sympatischen Eindruck und ich war mir sicher, dass das ein geiler Abend werden würde. Wir machten Peter nochmal die Spielregeln klar und dass meine Kleine für ihn Tabu war. Dass sie nur zusehen würde und sich dabei selbst befriedigt.Peter meinte, das ist zwar sehr schade, dass meine Freundin nicht mitmachen würde aber es war natürlich ok für ihn. Das wusste er ja schon von Anfang an.Wir machten noch eine Flasche guten Sekt auf und die Atmosphäre wurde immer lockerer.Plötzlich fragte mein Schatz, ob wir nicht ins Schlafzimmer gehen sollten. Sie möchte jetzt endlich was sehen. Wie Männer Sex miteinander haben. Und so zogen wir um ins Schlafzimmer.Claudia maltepe escort und ich saßen erst einmal auf dem großen Bett und baten Peter, sich auszuziehen. Es dauerte natürlich auch gar nicht lange und Peter stand, bis auf seinem sexy Slip, nackt vor uns. Wir musterten ihn und er hatte auch eine sehr gute Figur und man konnte durch seinen Slip seinen großen Schwanz gut erkennen, denn dieser war schon etwas versteift.Meine Süße sagte “so ihr Beiden, jetzt will ich was sehen. Zeigt mir, wie ihr euch an eure Schwänze geht”. Darauf hin stand sie auf und ging zu dem großen Sessel, der in meinem Schlafzimmer stand und machte es sich bequem.Peter kam auf mich zu und blieb direkt vor meinem Gesicht stehen. So hatte ich seinen Slip direkt in meinem Blickfeld und ich begann seinen Schwanz durch den Slip zu streicheln. Peter stellte seine Beine noch ein wenig auseinander. So konnte ich noch besser an seine Eier. Ich knetete sie ein wenig, um dann gleich wieder mit meiner Hand an seinem Schwanz zu gehen, um diesen ein wenig durch den Stoff zu wichsen.Unser Gast stöhnte schon ein wenig und sein Schwanz in seinem Slip nahm schon an Größe beachtlich zu. Mit einem Ruck zog ich ihm den Slip nach unten und sein geiler Riemen sprang mir ins Gesicht. Er hatte wirklich einen Hammer von Schwanz und einen sehr großen Sack. Alles war glatt wie ein Kinderpopo. Langsam zog ich die Vorhaut seines Fickkolbens ganz nach hinten und fing an seine Eichel ein wenig zu lecken. Er schmeckte gut. Auch etwas nach Seife.Peter stöhnte jetzt lauter und ich leckte sein “Bändchen” an der Unterseite seines Schwanzes, bevor ich seinen Dickschwanz ganz in meinem Mund gleiten ließ. Unter lautem Stöhnen bat Peter auch auf das Bett kommen zu dürfen. Und so legte er sich zu mir und ich zog ihm seinen Slip komplett aus. Er revanchierte sich und so lagen wir nun vollkommen nackt auf dem Bett, beide mit einem hartem, geilen Schwanz. Peter bat mich, mich auf den Rücken zu legen und die Beine zu spreizten und so kniete er schnell dazwischen und escort maltepe kam mit seinem Mund an meinem Schwanz.Ohne seine Hände zu Hilfe zu nehmen saugte er meinen Geilschwanz tief in seinem Mund und saugte daran. Seine Zunge wirbelte dabei an meinem Schaft entlang. Peter kniete so, dass sein Arsch in die Richtung des Sessels war, auf dem mein Schatz sass. So sah sie seinen Arsch ganz genau und seinen rissigen Sack, der zwischen seinen Beinen baumelte.Ich hörte Claudia stöhnen und sah zu ihr hin. Ihre Büstenhebe hatte sie ausgezogen und eine Hand war in ihrem Slip verschwunden. Ihre andere Hand spielte und streichelte ihrem Busen und zwirbelte die schon mittlerweile harten großen Brustwarzen. Das machte mich natürlich noch geiler als ich es eh schon war.Peter und ich nahmen nun die “69er”-Stellung ein und diesmal zeigte mein Arsch in Richtung Claudia. Peter leckte und saugte meinen Schwanz wie wild und spreizte dabei meine Arschbacken. So konnte meine Kleine zusätzlich gut mein Poloch sehen und ich wusste, dass sie dieser Anblick noch geiler machen würde. Derweil war auch ich dabei Peter`s Schwanz mit meinem Mund und meinen Fingern zu verwöhnen. Auf einmal spürte ich etwas an meinem Poloch. Peter hatte einen seiner Finger mit Spucke nass gemacht und schmierte damit meinen Poeingang ein. Ganz vorsichtig schob er mir nun einen Finger in mein Arschvötzchen und fing gleich darauf an mich anzuficken. Ich stöhnte meine Lust in Peters Schwanz hinein und bewegte zusätzlich meinen Arsch vor und zurück, immer seinem Finger entgegen.Claudia`s Stöhnen wurde immer lauter und ich sah aus meinem Augenwinkel heraus, dass sie zwischenzeitlich splitterfasernackt auf dem Sessel saß, ihre Beine weit gespreizt auf den Sessellehnen liegend und den dicken Kunstpimmel in ihrem Vötzchen. Sie fickte sich damit schon ziemlich heftig und ich sagte Peter, er solle mal kurz unterbrechen um zu meinem Schatz zu sehen. Er tat das und das machte ihn noch geiler. Zu sehen, wie Claudia mittlerweile ganz wild ihr Fickloch maltepe escort bayan mit dem Plastikschwanz fickte. Dieser glänzte schon vor lauter Mösensaft. Claudia fing an uns ein wenig zu beschimpfen. “Los ihr Säue, geht euch an eure Schwänze. Ich will euch blasen sehen. Los ihr schwulen Böcke. Wichst euch, luscht euch, fickt euch in eure Nuttenärsche”, rief sie. Ich wusste, dass sie die Verbalerotik mag aber solche Wörter, solche Sätze hatte ich noch nie aus ihrem Mund gehört.Wieder rief sie: “Ich will jetzt, dass ihr euch fickt”.Ich wusste, dass ich niemals den riesigen Schwanz von Peter in meinem Arsch vertragen könne, da ich noch eine “anale Jungfrau” war. Außer hin und wieder einen oder zwei Finger von Claudia in meinem Po war da noch nichts.So fragte ich Peter, ob ich ihn ficken dürfe. Er lachte und sagte, er könne sich nichts schöneres vorstellen. Und so kniete Peter auf allen Vieren auf dem Bett, den Oberkörper nach unten und seinen Arsch präsentierend. Ich spuckte auf sein Arschloch, verteilte das Zeug etwas und machte auch meinen Schwanz nass. Ich setzte meinen Schwanz an sein Arschloch an und schob ihn meinen Riemen in einem Zug tief in sein Arschvötzchen. Damals gab es noch kein AIDS oder so. Deswegen hatte ich auch kein Kondom übergestreift. Während ich zustieß, viel mein Blick wieder auf meinem Schatz. Ihr standen kleine Schweißperlen auf ihre Stirn, ich Mund war weit offen und es lief ihr etwas Speichel an den Seiten herunter. Ihren großen Kunstpimmel hatte sie tief in ihrem Fickloch stecken und den kleinen hatte sie mittlerweile in ihrem Arsch versenkt. Sie fickte sich gleichzeitig mit diesen Dingern. Und immer wieder feuerte sie uns an. “Fickt euch schneller ihr Schweine. Schatz, reiß seine Arschvotze auf. Gib ihn deinen Saft in seine Arschmöse usw.” rief sie uns zu.So liebe Freundinnen und Freunde. An dieser Stelle höre ich damit auf, euch diese Geschichte weiter zu erzählen. Ein bisschen was will ich doch noch eurer Fantasie überlassen. Was gibt es schöneres als geile Sexspielchen in seinem Kopf Gestalt werden zu lassen.Ich hoffe, meine Geschichte gefällt euch. Es ist eine wirkliche Geschichte und alles ist so passiert. Leider gingen Claudia und ich ein paar Jahre später getrennte Wege und ich habe sie nie mehr wieder gesehen.

Eniştem Hem Ablamı Hem Beni Sikiyor

Amateur

Merhaba. Sizlere bu itirafımı inanılmaz bir heyecan ve mutluluk içinde olduğum bu günlerde, yine zevkle ve heyecanla yazıyorum. 9 yıldır evli olduğum ahmak kocamdan boşandım. Boşanma aşamalarında Ablam ve Eniştem hep yanımda oldular. İçimde boşanmanın getireceği yeni sorunların korkusu vardı. Evimiz kira olduğu için, boşanma sonrası kalabileceğim tek yer ablamın eviydi. Alıştığım İzmir’den Baba evi olan Aydın’a dönemezdim. Zaten bunu Ablam da istemezdi. Dünyada herşeyden fazla sevdiğim Ablamın benim için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Evliliğim sırasında aslında doğru dürüst bana ilgisi olmayan ahmak kocamın dışarıda, benimle mukayese bile edilemeyecek kadınlarla gönül ilişkileri yaşadığını Ablam da Eniştem de biliyorlardı. Hatta Eniştem, kaç kez bana ilgisizliği konusunda ahmak kocamla konuşmuş, ona nasihatler vermiş, ama kocam vazgeçmediği gibi benimle ‘Ten Uyuşmazlığı’ olduğunu iddia ederek, her defasında ilgisizliğine bir kılıf uydururdu. Aslında ben ahmak kocamın o kadınları nasıl mutlu edebileceğini de aklım almazdı. Zira normal boyuttaki siki daha sertleşmeden hemen boşalır, beni ise hiç düşünmezdi. Ve ben her defasında ona kinlenir, içimden (Ben sana gösteririm!) derdim.

Boşanmadan sonra Ablam ve Eniştem kendilerine yük olacağımı kesinlikle hissettirmeden beni evlerine kabul ettiler. Gece olduğunda, geleceğime dair endişe ve belirisizlik dolu düşüncelerimle uykuya dalmaya çalışırdım. Ama ben bunları düşünürken Ablamın yatak odasından ağlamaya benzer iniltili sesler duymaya başladım. İnanın bu seslere aslında yabancıydım. Zira kocam beni bir kez bile inleterek sikmemişti. Bu sesleri artık sık sık duyuyor ve o anda Ablamın amında Eniştemin escort kartal sikinin gidip geldiğini çok iyi biliyordum. O an benim de tüm arzularım kabarıyor, Masturbasyon yapıyordum. Ne var ki Masturbasyon sırasında benim de tek düşüncem Eniştemin yarağını içimde hissetmek oluyordu. Eniştemin beni çılgınca öperek sikmesi artık dayanılmaz olmaya başlamıştı. Aynı ev içinde artık şakalar da başlamış, sanki ben de (henüz) sikilmediğim halde Ablamın kuması olmuştum. Eniştemle Ablamın yanında herşeyi konuşur olmuştuk, ama ben halen Eniştemin bana kardeş gözüyle baktığını düşünüyor, bundan büyük umutsuzluğa kapılıyordum. Ancak şunu da düşünüyordum: Baldızın baldan tatlı olduğu mutlaka Eniştem için de geçerliydi.

Zaten tüm bu yersiz endişelerim kısa süre sonra bitti ve ben Eniştemin beni sikme hasretiyle nasıl yanıp tutuştuğunu (sonradan) Ablamdan öğrendim. Meğer Ablamla Eniştem sikişirlerken Fantazileri hep benim üzerime kuruluymuş. Eniştem Ablamın amına kaydığında, hep Ona, “Karıcığım, söyle bana, bu yarak Sılanın amına girer mi?” diye sorar, Ablam da, “Tabii girer kocacım, hem de nasıl girer!” dermiş ve bu Fantaziyle inanılmaz zevkler yaşarlarmış. Ama işin iyi tarafı, Ablamın da Enişteme bu konuda hep destek vermesi. Sanırım Temmuz ayının ortalarında Cumartesi günü, Ablam bayan arkadaşlarıyla çarşıya gitmek için sözleşmiş ve kahvaltıdan sonra arkadaşlarıyla buluşarak evden çıkmıştı. Eniştem ve ben evde yalnız kalmıştık. Sonradan öğrendim ki, tüm bunlar bir planın parçasıymış. Ve bu plan Eniştemin beni sikmesi üzerine kurulmuş. Ablamın evden çıkışıyla aslında bende de bir heyecan başlamıştı. Eniştem Televizyonda Zapping yapıyor ve ben de koltukta kartal escort öylece oturmuş Televizyona bakıyordum. Eniştem uzaktan kumanda aletini bıraktı ve bana, “Sıla ne düşünüyorsun? Yanımızda sıkılıyor musun? Geleceğe dair planların var mı?” dedi. Ben de, “Valla Hasan abi (Bu ara eniştemin adı Hasan ve ben ona Hasan abi diye hitap ederim), henüz kafam çok karışık, olayın stresini üzerimden atamadım. Hiç bir şey düşünemiyorum desem yalan olmaz.” dedim.

Eniştem de bana şaka yollu, “Yahu Sıla düşünmene gerek yok, ben seni de alırım, sen de benim ikinci eşim olursun!” dedi gülerek ve gözlerimin içine bakarak benim tepkimi ölçmeye çelıştı. Ben de ona yine gülerek, “Ablam bunu duysa, herhalde seni öldürür ve beni de suçsuz olduğum halde evden atar!” dedim. Ve işte o zaman Eniştem, “Bak Sıla, Ablanla bizim en büyük Fantazimiz sensin, bu Ablanın da istediği bir şey!” deyince inanamadım. Ama Eniştem çok ciddiydi. Ben şaşkındım, heyecanlandım, karmakarışık oldum. O an Eniştemin kollarına kendimi bırakıp, beni delice sikmesini istiyordum sanki, “Sen ciddimisin Hasan abi?” dedim. Eniştem de, “Yemin ederim ciddiyim!” dedi. İşte o an hayatımın yeni başladığı andı. Günlerce Ablamı inleterek siken Eniştemle birden güçlü iki mıknatıs gibi kenetlendik biribirimize. Tanrım o nasıl öpüşmekti. Eniştem elbiselerimi deli gibi çıkarıyor ama kendi soyunmuyordu. İlk işi, meğer evlat gibi hasret duyduğu amımı görme arzusu ile külodumu yıldırım hızıyla çıkarmak oldu. Sulanmış amım karşısında duruyor öylece bakıyor, “Tanrım inanamıyorum. Sonunda nasip ettin!” diyordu. Ben şaşmış kalmıştım. Eniştemin bana bu kadar hasret olduğunu bilseydim, yemin ederim evliyken bile verirdim kartal escort bayan ona.

Birden amıma yumuldu. Diliyle yalamıyor sanki sikiyordu. Ben iki elimle onun başını tutmuş zevkten çıldıracak haldeydim. Nihayet erkeğimi bulmuştum. Biraz sonra sikecekti beni. O yarağı amıma girecekti. Ben de bir an önce onu tatmak, onun amıma girmesini istiyordum. Eniştem beni hemen, Ablamla sikiştikleri yatak odalarına götürdü. Ben tam olarak soyunurken o da tüm gömlek düğmelerini sabırsızca çözmeye çalışıyor, eli ayağına dolanıyordu. Pantolonunu küloduyla birlikte bir çırpıda çıkardığında, ahmak kocamınkinden büyük olan muhteşem siki beni sikmek üzere çoktan kalkmıştı. O da, ben de daha fazla dayanamadık, zaten suları akan amıma dibine kadar geçirdi sikini. Ve önce yavaş yavaş, sonra hızlı hızlı git gel yaparak, 5 dakika sürmeden içime boşaldı. “Çok heyecanlandım kusura bakma baldız, bundan sonrakiler çok daha uzun sürer merak etme!” diyerek, o gün beni tam üç saate yakın sikti ve tam 4 kez amımın içine boşaldı. Eniştem artık kocamdı, hamile kalırmıyım kalmazmıyım umurumda değildi…

Akşama doğru Ablam geldiğinde Eniştem onu yatak odasına soktu ve bir müddet orada kaldılar. Beni siktiğini söylemiş Ablama. Ablam yatak odasından çıkarken yüzündeki ifadeyi heyecanla bekliyordum. Ablam çıktı ve yüzüme gülümseyerek baktı, “Seni seni! Sonunda kocamın Fantazisini gerçekleştirdin, yedin yarağını! Bundan sonra üçümüz birlikte aynı yatakta yatacağız, merak etme kocam ikimize de yeter!” diyerek koluma girdi ve akşam yemeğini hazırlamak için Ablamla mutfağa geçtik.

Artık Eniştem ikimizin de kocası! Bazen üçümüz beraber, bazen de tek tek sikişiyoruz. İnanılmaz derecede mutluyuz. Ablamla aramızda kesinlikle kıskançlık yok. İkimiz de aynı yarağı zevkle yiyoruz. Bu heyecanı tatmayan bilemez. Evlenmek gibi bir niyetim kesinlikle yok. Ne mutlu benimki gibi anlayışlı bir Ablası olan kadınlara!

Arkadaşımın karısını zorla sikişim

Anal

Ben zeki size daha once halamin kizini nasil siktigimi anlatmistim.Simdi cok sevdigim arkadasim ictigimiz ayri gitmeyen yasami her seyi paylastigimiz iyi gun dostum alpaslanla aramiz hep iyi gider ve kardes gibiydik,evine siksik girip cikardim aramizda hic sorun yasamazdik.Arkadasim daha yeni evlenmisti 6 aylik evliydi evlerine ziyarete gider oturur ara sira icki icerdik karisi nurten bizim cok iyi arkadas oldugumuzu bildigi icin cok rahat hareket ederdi evin icinde seksi kiyafetler giyer butun vucut hatlarin meydana cikartirdi,benden kotu bir davranis beklemedigi icin rahat hareket ederdi.Bir gun yine alpaslanla evlerine gittik cingir masamizi kurmus sohpet ediyorduk ve bu saat gece 12 ye kadar devam etti ben musade isteyip gitmek istedim alpaslan ve esi nurten hayir bu saaten sonra nereye gidiyon dediler burda kal sabah gidersin dediler ve salonda bana yatacagim bir yer hazirladilar,Sabah saat 6 da uyanmistim kimseyi rahatsiz etmemek icin odadan disariya cikmadim o anda bir ses duydum dis kapi acilmis birisi evden cikmisti ben aciba eve hirsizmi girdi diye dusunurken camdan baktigimda alpaslan hazirlanmis arabasini calistiriyor erkenden ise gidiyor isyeri uzakti ancak yetisebilirdi .Benim canim sikilmis evde kendimi hapis hisediyordum mutfaktan birseyler atistirip sesizce evden giderim diye dusunurken,salonun kapisini actim mutfaga dogru yonelecektimki ümraniye escort nurtenlerin yatak odasi kapisi acikti boylu boyunca uzanmis bacaklari acik memeleri oldugu gibi gorunuyordu altinda kilot yoktu ami kabak gibi ortadaydi ince bir gecelikle yatmaktaydi benim sikimin dim dik olmasi icin fazlasiyla yetmisti ben yuruyerek mutfaga yoneldim ama aklim odada kalmisti bir taraftanda cok sevdigim arkadasimin karisi hakkinda boyle dusunmemem gerektigini kendi kendime soyluyordum,dayanamadim birdaha odaya dogru yoneldim ve seyretmeye basladim 18 lik sikim yinede tasgibi olmus ferman dinlemiyordu artik ok yaydan cikmisti nurteni sikecektim ,karsi gelirse zorla sikecektim ben bunlarin planlarini yaparken bir taraftanda soyunmaya baslamisti ve usulca yanina yanasarak usulca ellemeye basladim onu oksuyordum artik o ise derin uykusunda sanki kocasiyla sevisiyormus gibi inlemeye baslamis amcigi iyice sulsnmisti artik ben dayanamiyordum nerdeyse patlayacaktim elimi amcigina dogru goturdugumde yavasca icine soktum o anda nurten uyandi beni gorunce bir cilik atti
cok korkmustum etraftan duyan olacak diye o anda ona iki tokat patlatim agizini kapatim bagirmamasini kendisine zarar vermeyecegimi soyledim, arkadanda da sikimi amciginin izasina getirmis acilmis olan am dudaklarina arasina hafifce girmisti ben konusurken birden bire bastirip ümraniye escort bayan kokune kadar girmesini sagladim o alamaya baslamisti azini actim artik yapacak birseyimiz yok orospu zefk almaya bak dedim o hisimla icine bosaldim benim icin gun daha yeni basliyordu oise alamaya devam ediyor bunu en yakin arkadasina nasil yaparsin diye feryat ediyordu.Hokali bir tokat daha oturtum susmasini ve yaragimi azina vererek emesini yeni bir sikise hazir olmasini soyledim,kaltak sikimi oyle emiyorduki artik oda istiyordu senin sikin cok kalin ve uzun demeye basladi ve bir taraftanda zefkle emmeye basladi kocam olacak o alpaslaninki ise cok ufak demeye basladi biliyorum kizim dedim alsana istedigin gibi yarak dedim artik alismisti ve kendini bana birakti artik ben onun ikinci kocasi olmustum amini yalamaya onu deli gibi bosalmasina olanak sagliyor bunlardan zefk almaya basladigini soyluyordu ben ise bu daha birsey degil sana daha neler yapacagim seyret orospu dedim ve onu kopek gibi domalttim gotunu yalamaya basladim dil darbelerimlede onu gotunden sikmeye baslamis bir taraftanda amcigini sikarak elleyerek onu delli ediyordum artik gotu tam kivamina gelmis sikilecek durumdaydi o dil darbelerinden sonra kaslari gevsemisti.Bak nurten seni simdi gotunden sikecegim dedim hayir ben daha oradan kocama izin vermedim cok acir olmaz dedi ben ise elime escort ümraniye dusen bu afeti doyurmadan zefkler yasatmadan kendi zefkimi yasamadan birakmayacagimi benim yaragi gotune yiyen bayanlarin nasil hoslandiklarini kendini kasmasa rahat birakirsa cok kolay olacagini istersen hafif git gellerle olayi sen kontrolun altina alabilecegini soyledim ve benim tas gibi olmus olan yaragi gotunun deligine yerlestirdim sikim bir gote daha sayip olacakti gotu gordumu deli oluyor benim ufaklik ve yavasca yerlestirdim hafifce soktum ama nurten alamiyordu cok kalin bu beni yirtar dedi makyaj mazemesinin uzerinde duran vazelini alarak gotune ve sikime surdum rahat girmesini saglamam gerekiyordu ve yeniden yaragimi gotunun arasina verdim hafifce girmeye baslamisti tamam dedi acimiyir rahat giriyor dedi nurten giren birsey yoktu yanlizca balon gibi olan kafasi girip cikiyordu ve birden bire abanark kokune kadar girmesini sagladim kurtulmamasi icinde sikisikiya sarildim artik acilar onun icin bitmis kelepce gibi kolarimin arasinda benim azmanin zefk almasini saglamaya calisarak gel gitlerini yogunlastirmisti oda artik zek almaya baslamis bosaliyordu bende gotune butun menilerimi bosaltarak rahatlamistim ah nurten sen neymisin be diyerek onu kocasi gelene kadar o gun siktim .Nurtenin simdi ikinci kocasiyim ve sikicisiyim ,nurteni artik cok rahat sikiyorum evleri benimde evim oldu bu yillardir devam ediyor alpaslanin halada haberi yok karin emin ellerde arkadasim alpaslan uzulme onu yaraksiz birakmam .Birdaki sefere nurtenin kizkardesi bizi yakaladi,yakaladigina pisman oldu anlatacagim zeki ok bol sikisler herkeze.

Köyde iki kız kardeşimi siktim

Amateur

Merhaba arkadaşlar sizlere başımdan geçen aile içi sikiş konusunda tecrübe ettiğim iki kız kardeşimin deliklerine nasıl girdiğimi anlattığım hikayemi seveceğinizi umuyorum.
Köyde yaşamıyoruz ama tesadüf eseri yazın bir araya gelince annemlerde uzak akrabaları ziyarete gidince iki kız kardeşimle ilgilenmek ve onlarla eskiden beri aramızda şakalaşmaları ilerletince olanlar oldu.
Biraz da o gün sarhoşluk da eklenince süper bir sikiş kaçınılmaz olmuştu.
Neyse hemen hikayeme geçmek istiyorum.
Sabah saatleriydi.
Köyde maltepe escort evin çatı katında yer alan geniş balkonda iki kız kardeşimin içki içtiğini fark edince ben de aralarına katılmak istedim.
Fakat onların yanına gitmeden önce porno dersini elime almış bir müddet 31 çekince yarağı kaldırmış halde bu seksi iki güzelin yanına gittim.
Dev yarağı bunların eline salarak aralarına katıldım.
İki güzel kız kardeşim İrem ve Hülya, dev yarağımı yarış yarışa yalamaya başladılar.
Bir ara ikisinin de kafasını tutarak yarağımı escort maltepe yan yana yalattırmaya devam ettim.
İçkileri de yudumlayınca bunlarla harika bir öpüşme yaşayarak soyunan kız kardeşlerimi domaltarak dev yarağımın üzerine bindirdim.
Seksi şeyler bana büyük keyif veriyor adeta porno filmlerinde yaşanan o aile içi seks anları gibi sikiş keyfi yaşatıyorlardı.
Dev boyuttaki yarağımı seksi ve bir o kadar da güzel olan iki kız kardeşimin deliklerine bir süre daha sokunca ben büyük bir şehvet yaşadım ve seksi maltepe escort bayan kız kardeşlerimi sikmeye devam ettim.
Son derece harika görünüme sahip olan iki seksi kız kardeşime iri sikimle büyük keyif veriyor bir yandan içiyorduk.
Geniş bir balkon olunca iki hatunu da rahat rahat istediğim pozisyonda dev yarağıma bindirip kafama göre sikmeye devam ettim.
Azdırıcı bir halleri vardı ve o dar am deliklerinden içeri girdikçe kafayı yiyecek gibi oldum.
Dergilerdeki kızlardan daha güzellerdi.
Onların akıllarına gelen çoğu sikişme pozisyonunu da denedik ve o gün kesinlikle büyük bir sikiş zevki aldık.
Devasa yarağı çok seven iki kız kardeşimle hemen banyoya geçtik ve bir birimizi şampuanlayarak yıkanıp o günün keyfini sigaraları yine balkonda içerek çıkarttık.

Amcamın Oğluyla Sikiştik

Amateur

Mrb ben İstanbuldan Serdar. Size başımdan geçen, ama halen daha unutamadığım gerçek bir olayı anlatacam. Ozaman ben 17 yaşındaydım, erkek kuzenim de 16 yaşındaydı. Ama kuzenim daha kadın bile sikmemişti. Bir gün beni aradı, annesinin ve babasının köye gittiklerini, kendisinin evde yalnız olduğunu ve gece onlarda kalıp kalmayacağımı sordu. Ben de, “Kalırım, gelirken içki getiririm, içer, eğleniriz.” dedim. Bakkaldan 2 şişe şarap aldım gittim evlerine. Eşofmanları giydik ve başladık içmeye. Kuzenim, “Pornofilmi izleyelim mi?” diye sordu. Ben de, “İzleyelim!” deyince, koydu bir film. Filmi izlerken benim sikim kalktı tabi. Eşofmanımın üzerinden sikimi okşuyordum, bir yandan da kuzenin sikine bakıyordum. Onunki de kalkmış ve eşofmandan fırlayacak gibi duruyordu. Ama daha doğru dürüst 31 çekmeyi ve boşalmayı beceremiyordu.

O anda acaip tahrik olmuştum ve ilk defa bir erkeğe karşı cinsel anlamda birşeyler hissetmeye başlamıştım. Ben de onu tahrik edip, o anda sikini okşamayı çok istiyordum. Tahrik olsun diye kendi eşofmanımı birden çıkardım ve sikimi okşamaya başladım. Ama bu onu tahrik etmeye yetmedi. Tişörtümü de çıkarıp, yanında çırıl çıplak kendimi okşamaya başladım. Kuzenim güya filmi izliyor gibi yapıyor, ama bana baktığını hissediyordum. Çünkü ben de aynısını escort kartal yapıyordum, benimde gözüm onun sikindeydi. Sonunda dayanacak gücüm kalmamıştı artık, kuzene, “Sen de soyunsana!” dedim. Kuzen ilk önce utandı ve soyunmak istemedi. Fakat ben ısrar edince nihayet dayanamayıp o da çırılçıplak soyundu. Çok ürkekti. Ona bacaklarımı okşamasını söyledim, “Böyle boşalıyorum ben!” dedim. Bacaklarımı okşamaya başladı. Ben de daha fazla dayanamayıp onun sikini tuttum. Kuzenim birden, “Ne yapıyorsun?” dedi. “Seni boşaltayım.” dedim. O da artık daha fazla itiraz etmedi ve ben hemen onun sikini yalamaya başladım. Kuzenim zevkten deliriyordu, adeta uçuyordu.

Sonra onun beni yalamasını istedim. Beni yere yatırdı, her tarafımı yalamaya başladı. Götümün deliğine varana kadar her tarafımı yalıyordu. İkimiz de zevkten deliriyorduk. Ona yere uzanmasını söyledim. Sonra sikini ağzıma alıp kemirircesine yalamaya başladım ve ona, “Beni sikmek istermisin?” diye sordum. Kuzen hemen, “Saçmalama yaa! Yok olmaz!” dedi. Kafaya koymuştum, kuzenin sikinin üzerine bir kere oturmazsam mahfolacaktım. “Ne olur sik beni!” diye yalvarıyordum. İlk defa siktirecektim kendimi, ama sanki kendimi siktirmeye alışıkmışım gibi davranıyordum. En sonunda kuzeni ikna ettim ve sikinin üzerine kartal escort oturdum. Fakat çok uğraşmamıza rağmen girmedi, beceremedik. Ben, “Şampuanla deneyelim!” dedim ve şampuanı getirip onun sikine sürdüm, sonra da götümün deliğine. Orta parmağımla götümün deliğini alıştırıyordum…

Sonunda götümü sikilmeye hazır hale getirdim ve domaldım, “Hadi şimdi sok!” dedim. Kuzen arkama geçti ve sikini götüme yavaş yavaş sokmaya başladı. Bağırmamak için kendimi zor tutuyordum, çok acıyordu. Ama birtaraftan da zevk alıyordum, kendimi kadın gibi hissetmeye başlamıştım. En sonunda kuzen sikini götüme köküne kadar soktu! Ben altında nasıl inliyordum ama, inanılmaz bir zevk alıyordum. “Sik beni!” diye sayıklıyordum. Kuzen de hiç durmadan gidip geliyordu, o da zevkten uçuyordu. Ve sonunda boşalacağını söyledi. Hemen götümden çıkarıp ağzıma vermesini istedim. Sikini aldım ağzıma ve yalamaya başladım. Daha o saniye ağzımın içine öyle bir boşaldı ki, sanki çeşme gibi akıyordu. 30 saniye hiç kesilmeden döl geldi, ağzım kuzenin dölüyle dolmuştu. Zorlana zorlana yuttum hepsini.

O günden sonra bunu sık sık yapmaya başladık. Fakat bir seferinde kuzen beni sikmekten bıktığını ve benim de onu sikmemi istedi. Hiç unutmam Bayramın birinci günüydü, bizim evde kimse yoktu, kartal escort bayan akşama kadar içki içtik yine. Akşam bizimkiler gelince babamdan izin istedim, “Biz kuzenle alt kattaki boş evde yatacağız.” dedim. Babam da izin verdi. Alt kata iner inmez, daha kapının orda sikini bana sürttürmeye başladı. Birbirimize değer değmez hemen tahrik oluyorduk. Eve girdik, hemen çırıl çıplak soyunduk. Biraz öpüştükten sonra, benden domalmamı istedi ve götümün deliğini yaladı. Sonra benim de onun götünü yalamamı istedi. Kuzeni yatağa yüzükoyun uzattım, götünü iki elimle açtım ve deliğini yalamaya başladım. Parmaklayarak götünü yavaş yavaş alıştırıyordum. Kuzen kendini sıkıyordu, sıkmamasını söyledim. Kuzenin götü artık iyice açılmıştı, artık sokmanın zamanı gelmişti. Usulca sikimin kafasını soktum. Kuzenim kız gibi inliyordu. Birkaç gidip gelmeyle sikimi köküne kadar soktum. Ben kökledikçe o benim taklitlerimi yapıyor, “Sik beni!” diye bağırıyordu. Kuzenimin götünü 20 dakika kadar siktim ve götüne boşaldım.

Ogün kuzenimle sabaha kadar birbirimizi siktik. 5 yıl böyle devam etti. 5 yıl, ne o nede ben hiç kadın sikmedik, kadın sikmek aklımıza bile gelmedi doğrusu. Birbirimizi sikmek inanılmaz zevkli bir duyguydu. Daha sonra ikimiz de kızlarla evlendik ve artık birdaha da birbirimizi sikmedik. Bu olay hayatımda unutulmayanlar arasında yerini aldı. Şimdi yaşım 25 ve karımla mutlu bir şekilde evliyim, ama inanırmısınız halen kuzenimle birbirimizi siktiğimiz o günleri arzuluyorum. Keşke o günler geri gelse…

kurtköy escort didim escort escort ümraniye markantalya escort ataşehir escort kadıköy escort maltepe escort adapazarı escort adapazarı escort gaziantep rus escort izmir escort buca escort ensest hikayeler gaziantep escort konyaaltı escort escort kayseri escort izmit gaziantep escort bursa escort kocaeli escort bayan bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort brazzers porno bahis siteleri bahis siteleri bahis gvenilir bahis illegal bahis canli bahis adapazar escort webmaster forum